Feil i Sametingets valgmanntall

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
10.12.2022
NSR

Feil i Sametingets valgmanntall

Det har vært flere saker i media de siste dagene, om at folk har meldt seg inn i Sametingets valgmanntall i strid med kriteriene for dette. Norske Samers Riksforbund (NSR) finner dette svært alvorlig.

I den siste mediasaken i NRK Sápmi innrømmet et FrP-medlem at hun meldte seg inn på feil grunnlag, vel vitende om at hun ikke oppfylte kriteriene. Siden det er en FrP-politiker det gjelder, så reiser det også spørsmål om dette er politisk motivert juks. 

  • Sametinget må ta dette på aller høyeste alvor og finne ut av hvor mange dette gjelder. Det er rett og slett sjokkerende at det finnes folk som overlagt bryter loven for å undergrave vårt system. Vi må undersøke omfanget så vi eventuelt kan gjøre tiltak når vi vet tilstanden. Vi er alle tjent med at vårt Parlament, Sametinget, er en legitim stemme for samefolket, sier Beaska Niillas, parlamentarisk leder i NSR.

Sametinget behandlet nylig en sak om det forrige valget til Sametinget. Til saken skrev NSR en merknad med Sp og JSL, som også Ap stilte seg bak, der det ble bedt om at Sametinget undersøker hvorfor folk melder seg ut av Sametingets valgmanntall og om alle som som står i valgmanntallet oppfyller begge kriteriene.

  • Med bakgrunn i det som fremkommer i mediasakene, så tror jeg vår beskjed til Sametinget om undersøke omfanget av dette, slik vi gjorde forrige fredag er ennå mer aktuelt. Når vi får oversikt så må vi finne ut hvilke grep som kan tas for å sikre at vi også i fremtiden har valg der de innvalgte representerer samefolket, og ikke andre, avslutter Beaska Niillas. 

 

Det er to kriterier for å kunne begjære seg innskrevet i Sametingets valgmanntall:

Det ene er et subjektivt kriterie der man må krysse av for om man oppfatter seg selv som same. Det andre er et objektivt kriterie der man enten må ha samisk som hjemmespråk, eller b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller c) er barn av person som står eller har stått i manntallet kan kreve seg innført i valgmanntallet.