Helse, utdanning og likestilling

Retten til helse, utdanning og likestilling er basert på grunnleggende menneskerettigheter. Dette er saksfelter som berører hver enkelt av oss gjennom hele vårt livsløp, og er svært viktige politikkområder for NSR og Sametinget.

Helse, utdanning og likestilling

Helse

Har du en áhkku som trenger å snakke samisk hos legen? Trenger du et psykisk helsevern som kjenner din bakgrunn og samfunnet rundt deg? NSR mener det er viktig med helsearbeidere som har kjennskap til samisk språk og kultur. Som et minimum skal samisk tolk være tilgjengelig i møte med helsevesenet. Innen psykisk helsevern bør alle som trenger det få et tilpasset samisk tilbud.

Samer har rett til å bli forstått både språklig og kulturelt når de oppsøker institusjoner innen helse- og sosialvesenet. Samer kan ha en livsforståelse som er annerledes enn det majoritetssamfunnet har. Rekruttering og utdanning av samiske helse- og sosialarbeidere er avgjørende for helsetilbudet til de samiske brukerne. Les hele valgprogrammet om helse her.

NSR vil blant annet arbeide for:

 • å sikre alle som trenger det riktig krisehjelp på samisk.
 • sikring av samiske barns rettigheter til språk og kultur i møte med barnevernstjenesten, fosterhjem og barnevernsinstitusjoner.
 • at samiske eldre på institusjoner, eller som tilbys hjemmetjeneste, kan delta aktivt i samisk kulturliv.
 • likeverdige helsetilbud for alle samer, med vekt på lule- og sørsamiske områder.
 • tiltak for forebygging av selvmord.
 • at kommunene legger til rette for at samer med funksjonsnedsettelser får et likeverdig aktivitetstilbud.

Opplæring og barnehager

Skolene og barnehagene er blant våre viktigste samfunnsinstitusjoner. De er forankret i fortiden og skal ruste oss for fremtiden. Opplæringssystemet skal ta utgangspunkt i den samiske elevens og det samiske samfunnets behov. Samiske tradisjoner, språk, kultur og grunnleggende verdier må gjenspeiles gjennom hele utdanningssystemet. Barnehager og skoler er viktige for en trygg forankring i egen identitet.

Alle samiske barn og unge skal ha individuell rett til et godt opplæringstilbud i og på samisk, uavhengig av bosted. Skolene må være bevisste på sine forpliktelser i møte med samiske elever, og må sikre både samiske foreldre og elever tilstrekkelig informasjon om sine rettigheter til opplæring i og på samisk. Les hele valgprogrammet om opplæring og barnehager her.

Barnehager

NSR vil blant annet arbeide for:

 • lovfesting av individuell rett til samisk barnehageplass.
 • lovfesting av kommunenes plikt til å sikre samiske barnehageplasser, og tilsyn med implementeringen for å sikre at det skjer.
 • et styrket barnehagetilbud for samiske barn med og uten samisk som hjemmespråk.

Skole

NSR vil blant annet arbeide for:

 • å pålegge skoleeier informasjonsplikt om rett til samiskopplæring.
 • styrking av stipendordningen for elever med samisk i fagkretsen.
 • at elever som mottar fjernundervisning får rett til hospitering på ressursskoler.
 • at det settes i gang et arbeid med samiske profilskoler.

Kompetanseheving og voksenopplæring

NSR vil blant annet arbeide for:

 • å styrke voksenopplæring i samisk språk og kultur.
 • anerkjennelse av tradisjonell kunnskap som formell kompetanse.
 • å forplikte statsforvalterne til å informere bedre om ordningen med studiehjemmel for videreutdanning av lærere.

Høyere utdanning og kunnskapsutvikling

Kunnskap omhandler både samers egen kunnskap og kompetanse til å bevare utvikle og kulturen og samfunnet vårt, men også andres kunnskap om oss. Samer har en grunnleggende rett til, og et selvstendig ansvar for å utvikle kunnskap om oss selv og våre omgivelser. Forskning på samer og samiske levninger skal ikke skje uten samtykke fra samer selv. Samene skal ha innflytelse over institusjoner og programmer for kunnskapsutvikling og utdanning

Vi har et stort kompetansebehov i Sápmi. Kunnskapen vår bygger på både moderne akademia og tradisjonskunnskap overført mellom generasjoner, og det er dette som gjør den samiske høyere utdanningen og forskningen unik. Sametinget skal legge premissene for hvordan samiske høyere utdanningen styres. Les hele valgprogrammet om høyere utdanning og kunnskapsutvikling her.

NSR vil blant annet arbeide for:

 • utvikling av Samisk høgskole til et samisk universitet.
 • økt rekruttering til samisk grunnskole- og barnehagelærerutdanning.
 • samisk tradisjonell kunnskap som grunnlag i forskning, sidestilt med øvrig forskning som grunnlag for forvaltning.
 • gode finansieringsordninger for samisk forskning.
 • gode og fleksible etter- og videreutdanningstilbud i samisk for alle samiske arbeidstakere.

Likestilling og mangfold

NSR mener at Sápmi er for alle. Vi arbeider for et Sápmi hvor alle kan leve fri for diskriminering og ta del i samfunnslivet på like premisser, uavhengig av kjønn, seksuell legning, kjønnsidentitet, etnisitet, funksjonsnedsettelser, alder eller religiøs tilhørighet.

Alle skal kunne leve åpent og trygt som den de er og ha de samme mulighetene.  For å virkeliggjøre dette hviler det et stort ansvar på det samiske samfunnet. NSR arbeider for å endre strukturer som bidrar til at alle ikke har de samme mulighetene, og NSR arbeider for å endre gammeldagse holdninger som fører til at noen ikke kan leve i åpenhet.

Alle som én bidrar med noe unikt til det samiske samfunnet, og det gir oss kraft, mot og inspirasjon. Slik former vi i fellesskap et åpnere og sterkere Sápmi! Les hele valgprogrammet om Likestilling og Mangfold her.

NSR vil blant annet arbeide for:

 • utvikling av et undervisningsopplegg om skeive samer for skoler.
 • forebyggende tiltak mot vold og seksuelle overgrep i det samiske samfunnet, inkludert at barn og unge bevisstgjøres på egne og andres grenser.
 • å forebygge diskriminering og hets på digitale plattformer.
 • å utvikle holdningstiltak/kampanjer mot mobbing.
 • likestilling mellom kjønn i de samiske primærnæringene.