Miljø og retten til land og vann

NSR sin politikk bygger på at naturressursene i havet, fjordene, vassdragene, elvene og på land utgjør naturgrunnlaget for samisk kultur. Vi jobber for rettslig anerkjennelse av samenes eiendoms- og bruksrettigheter til land, vann og naturresurser. Samene har gjennom historisk bruk opparbeidet tilhørighet til og kunnskap om naturresursene. De som bor nærmest og som er mest avhengige av naturresursene bør derfor ha stor innflytelse i forvaltningen, slik at ressursene kan sikres for fremtidige generasjoner. Vi vil jobbe for en ren natur og et rent miljø, og sier derfor nei til dumping av gruveavfall i fjorder. NSR vil jobbe for klimakutt. Flere av vår tids største utfordringer er globale, og derfor vil NSR styrke det allsamiske og internasjonale samarbeidet.

Miljø og retten til land og vann

Grenseløst Sápmi

Sápmi danner grunnlaget for våre samfunn, våre språk og kultur. Det samiske felleskapet og våre landområder har sin opprinnelse fra lenge før statsdannelsene. For NSR er det samiske samarbeidet en naturlig del av politikken vår. Vi jobber for et sterkere samisk samarbeid og nedbygging av barrierene som hindrer en felles samisk samfunnsutvikling. NSR har som mål at samene i fremtiden skal ha et felles folkevalgt organ. COVID-19-pandemien har gjort grensebarrierene tydeligere enn de noen gang har vært, og NSR mener at det er behov for et tettere nordisk og russisk samarbeid. Les mer i valgprogrammet vårt.

NSR vil blant annet arbeide for:

 • økt samarbeid mellom samer på tvers av statsgrensene
 • utvikling av Samisk parlamentarisk råd (samarbeidsorganet til Sametingene)
 • å forhandle frem Nordisk samekonvensjon, Norsk-svensk reinbeitekonvensjon og Norsk-finsk avtale om fisket i Tanavassdraget
 • å bygge ned grensehindringer og lette mulighetene for grenseoverskridende handel (f.eks. duodji), tjenester, skolesamarbeid, kultursamarbeid og arbeidsmarked.
 • Videreutvikling av det felles samiske språksamarbeidsorganet Sámi Giellagáldu

Retten til land, vann og naturressurser

NSR sitt grunnsyn er at naturens rikdommer og ressurser i Sápmi danner grunnlaget for samenes kultur, språk, næringer og samfunn. Samer har som andre urfolk en spesiell tilknytning til egne landområder og territorier. Gjennom bruk i uminnelige tider har det samiske folket opparbeidet rettigheter til de landområder, territorier og ressurser som vi tradisjonelt har befolket, eid eller brukt. NSR mener at samenes kollektive og individuelle eiendoms- og bruksrettigheter skal anerkjennes både rettslig og i forvaltningen, slik at vi fortsatt kan leve med og for vår tilgang til naturen, arealene og naturressursene. Les mer i valgprogrammet.

NSR vil blant annet arbeide for:

 • at samenes eiendoms- og bruksrettigheter til land, vann og naturressurser blir kartlagt og anerkjent, herunder at staten gjenopptar oppfølgingen av Samerettsutvalget 2 (NOU 2007: 13) om retten til land og vann fra Troms fylke og sørover
 • at samenes rettigheter blir ivaretatt i natur-, land- og ressursforvaltning i tradisjonelle samiske områder
 • at sjøsamenes rettigheter til fiske blir anerkjent og lovfestet
 • å styrke samenes rettigheter til utmarksbruk som jakt, fiske, fangst og sanking
 • at retten til et fritt og informert forhåndssamtykke (FPIC) blir respektert når aktører ønsker ny aktivitet eller inngrep i samiske områder

Natur miljø og klima

NSRs politikk legger vekt på at den samiske kulturen er tett knyttet til naturen og miljøet. Miljø- og klimaendringer utgjør derfor en stor trussel mot samisk kultur og næringer. NSR mener at samisk utmarksbruk, samiske næringer og tilgangen til materialer for duodji må sikres. Rovviltbestanden må forvaltes på en måte som ivaretar samiske næringer. Norge må ta et ansvar for å bidra til klimakutt, men klimaløsningene skal likevel ikke brukes som et argument for å tillate uønskede inngrep i samiske områder. NSR mener at samiske ressursområder best beskyttes gjennom samisk bruk. Les mer her.

NSR vil blant annet arbeide for:

 • bærekraftig bruk av naturen og arealene i Sápmi.
 • at det ikke etableres ny mineralvirksomhet i samiske områder før mineralloven oppfyller Norges folkerettslige forpliktelser
 • forbud mot dumping av gruveavfall i fjorder
 • at kommuner, fylkeskommuner og staten ivaretar samenes rettigheter i planarbeid
 • at samiske områder ikke vernes mot tradisjonell og bærekraftig samisk naturbruk
 • en bærekraftig rovviltpolitikk som styrker de samiske beitenæringene og hvor det er samisk representasjon i rovviltsforvaltningen

Internasjonalt arbeid og solidaritet

NSRs internasjonale politikk er basert på likeverd, ikke-diskriminering, rettferdighet og solidaritet. Vi jobber for at urfolks rettigheter etter FNs erklæring om urfolks rettigheter skal oppfylles og at urfolksinteresser står sentralt i arbeidet med FNs bærekraftsmål. NSR mener at urfolks deltakelse i internasjonalt samarbeid sikrer de beste løsningene og gir de beste forutsetningene for utvikling, fred og sikkerhet. Verdens urfolk er hardest rammet av klimaendringene, og gjennom internasjonalt samarbeid ønsker NSR å sikre at urfolk ikke i tillegg skal bære byrdene for klimaløsningene («grønn kolonisering»). Her kan du lese mer.

NSR vil blant annet arbeide for:

 • å sikre at menneskerettigheter og urfolksrettigheter i henhold til folkeretten blir respektert
 • å styrke situasjonen for urfolksspråk i forbindelse med FNs internasjonale tiår for urfolksspråk 2022–2032.
 • styrke urfolks deltakelse i FN og i regionalt internasjonalt samarbeid i Arktis, Barentsregionen, Norden og Europa
 • at FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter etterleves
 • at Sametinget får oppnevne en representant til Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland