Hvem skal velge det samiske?

Vi i NSR-N mener at garantien for levende samisk kultur, tradisjonskunnskap, språk, verdier og næringsutøvelse, er levende samiske bygder og distrikt.

Kategori
NSR Nuorat
Forfatter
NSR-N
Dato
22.06.2021
NSR Nuorat

Hvem skal velge det samiske?

Kronikk skrevet av Sara Katrine Aleksandersen, Ellinor Skartland og Anne-Marja Kristine Jannok Joma (NSR-N).

NSR lanserte tidligere i vinter en tilflytningsplan som inneholdt 16 punkter som skal gjøre det lettere å bo ute i samiske distrikt. NSR-N støtter selvfølgelig opp om tilflytningsplanen. 

Å velge samiske bygder skal være positivt, fylt med muligheter og potensiale. 

I de samiske bygdene og distriktene står språk, språkopplæring, tradisjonskunnskap, duodji, samiske grunnverdier og næringsutøvelse i sentrum. Bare dette tilsier at samiske kommuner er verdt å velge. De fleste av dem som velger hjembygda, gjør det nettopp fordi det er hjem og det er trygt. Det er blant annet utrolig mange muligheter til å utgjøre en forskjell og behov for alle. Det er områder man føler seg en del av og som man lett kan orientere seg i. Følelsen av tilhørighet, tryggheten av å kjenne samfunnet og mulighetene er faktorer som er vel så viktige som arbeidsplasser og fremtidsutsikter. 

De som satser på våre samiske bygder er garantien for vår kulturs fremtid. 

Det er primært at man sikres god livskvalitet og viktige tilbud, i bygd som i by. Valget om å bo i samiske distrikter skal ikke bety at man velger bort noe annet. Vi vet at det er stor risiko knyttet til å bo i distrikt knyttet til kjøp og salg av eiendom/bolig, veldig mange faktorer tilsier at det er mer lønnsomt å bo sentralt. NSR-N mener at det må legges til rette for at flere både kan, ønsker og har råd til å velge hjemplassen sin. Punkt 5 i tilflytningsplanen “bedre husbanklån i distriktene” er viktig for å gjøre dette mulig. 

Flere samiske bygder og distrikt er dessverre i en alvorlig situasjon. Fraflytting har store konsekvenser på samfunnet og sentralisering trekker flere til byer. I dag oppleves det fortsatt som et offer for flere å bli. Selv om dette er en trist sak, er det desto viktigere å være ærlige om det. Vi skal ikke legge skjul på at ansvaret vi er pålagt kan noen ganger føles som en byrde. Det er en tendens til å fokusere på de negative sidene ved bygda samtidig som man glorifiserer byene. Derfor er det viktig at positive sider ved samiske bygder både belyses og styrkes. 

Det “å velge samisk” skal være et ønske og vi må se verdien i det sammen.  

De fleste av oss vil jo holde liv i våre samiske bygder, enten for at man skal kunne komme hjem til noe kjent eller viten om at du har kommet til noe nytt, men fortsatt trygt, til en bygd eller distrikt som har de samme verdiene du har og verdsetter. Dette er noe den samiske befolkningen ikke kan være uten. 

NSR-N forventer at det samiske prioriteres. Det er nødvendig at det samiske har en sterk og synlig plass i disse områdene. Det samiske må være en naturlig og selvsagt del av samfunnet. Vi trenger at valget om å bo i bygdene blir tryggere, at risikoen ved å velge bygda ikke blir for stor og at det tilrettelegges mer.

Hvis ikke vi velger det samiske, hvem skal gjøre det da?