Vi trenger samiske krisemottakstilbud nå!

Fredag 13. august la Regjeringen frem sin nasjonale handlingsplan for vold i nære relasjoner “Frihet fra vold”. Norske Samers Riksforbund (NSR) er fornøyd med at handlingsplanen inneholder et eget kapittel med tiltak for forebygging og bekjempelse av vold og overgrep i samiske samfunn, og forventer at tiltakene følges opp.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
13.08.2021
NSR

Vi trenger samiske krisemottakstilbud nå!

Av Silje Karine Muotka – Presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund  

Vi vet at samer, og samiske kvinner spesielt er mer utsatt for vold i nære relasjoner, enn resten av befolkninga. Ifølge levekårsundersøkelsen Saminor har 49% av samiske kvinner opplevd vold, og en femtedel av alle samiske kvinner har i løpet av livet blitt utsatt for seksuelle overgrep i løpet av livet.

Vi kan ikke godta at samiske barn, kvinner og menn må leve med vold og frykt i sin hverdag

En viktig sak nå er at sikre krisesentertilbud der også den samiske delen av befolkningen får tilgang til hjelp i krise. Samisk krise- og incestsenter i Karasjok ble lagt ned i 2019. Det finnes andre kommuner som heller ikke har tilbud, og langt mindre tilbud der man blir møtt på eget språk og med nødvendig kulturkompetanse når vi står i våre verste livskriser.

NSR mener at myndighetene nå må sikre at vi kan ta en gjennomgang av situasjonen og særlig sikre ressurser og finansiering for at slike tilbud også blir tilgjengelig for den samiske delen av befolkningen i større grad.

Det er bra at regjeringa i handlingsplanen anerkjenner behovet for å styrke krisesentertilbudet for den samiske befolkningen – men dette krever også konkrete tiltak, kroner og øre, om vi skal sikre likeverdige tjenester som kan ivareta samer i livskriser.

Samiske barn trenger et hjelpeapparat som kan møte dem med omsorg og forståelse når de er på sitt mest sårbare

Samiske barn trenger på lik linje som andre barn et godt hjelpeapparat som kan møte dem med omsorg og forståelse når de er på sitt mest sårbare. Statens Barnehus gjør i dag en stor forskjell for barn i krisesituasjoner. I dag dekkes hele det samiske området – av ett barnehus, barnehuset i Tromsø, med en underavdeling i Kirkenes.

Tiden er inne for at det etableres barnehus i samiske kjerneområder, som både kan ivareta samiske barn i Finnmark, og som kan være et fyrtårn for samisk kompetanse i omsorgstjenester for barn og gi tilbud for barn i hele Sápmi. På sikt må man også jobbe for å få på plass barnehus nærmere barn i lulesamisk- og sørsamisk område.

Den fremste fagkunnskapen samlet inn om vold i nære relasjoner i Sápmi, er samlet inn gjennom levekårsundersøkelsene Saminor. Det er viktig at slike undersøkelser gis solide og forutsigbare rammebetingelser. NSR savner derfor konkrete tiltak for viderefinansiering av Saminor 3 i regjeringens handlingsplan.

…vi må jobbe for at stillheten skal bli brutt og at vi har en stor jobb å gjøre for at alle samer skal kunne leve trygge liv

De siste årene har det samiske samfunnet jobbet for å bekjempe vold i nære relasjoner. Særlig vil jeg trekke frem at modige kvinner og menn i Tysfjord har løftet frem i lyset ugjerningene de har blitt utsatt for. Det har vist oss at vi må jobbe for at stillheten skal bli brutt og at vi har en stor jobb å gjøre for at alle samer skal kunne leve trygge liv. Dette er ikke en jobb vi kan klare alene med dagens ressurssituasjon – men vi skal samhandle med alle ansvarlige fagmyndigheter for at også vi samer kan føle oss trygge i vår hverdag. Det omfatter at vi har tilbud som kan ta vare på oss og gi oss omsorg og trygghet når vi trenger det som mest.

Vi kan ikke godta at samiske barn, kvinner og menn må leve med vold og frykt i sin hverdag. Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner tar oss et steg på veien – men det avhenger av at tiltakene faktisk følges opp med ressurser slik at vi kan møte de store behovene på feltet.