Skape et rom for de mørke tankene

NSR mener at Sametinget skal samarbeide med Helsedirektoratet for å få på plass flere lavterskeltilbud til pasienter og pårørende i Sápmi. DIsse tilbudene bør favne alle aldre, kjønn og utfordringer, og ha fokus på å gi hele familier hjelp dersom det ønskes. Det er viktig at tilbudet utformes lokalt og sikrer at tilbudet har tilstrekkelig språk- og kulturkompetanse for samiske pasienter og pårørende.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
15.06.2023
NSR

Skape et rom for de mørke tankene

Skrevet av Maren Benedicte Nystad Storslett (Sametingsrepresentant fra Ávjovárri valgkrets og nestleder i Guovdageainnu sámiid searvi).

Mitt håp er at vi skaper et samisk samfunn der det å be om hjelp også er styrke. Birget (å klare seg) burde ikke handle om å klare alt selv – men om at man sammen med andre klarer seg.

Sara Vuolab skrev i VG om umenneskelig forventning til å være sterk hele tiden. Sannhets- og forsoningskommisjonen overrakte 1.juni sin rapport “Sannhet og forsoning” til Stortinget. Der slår de fast at forestillingen om den psykisk sterke samen lever i beste velgående, og at en sånn norm fører til antagelsen om at samer tåler alt – også trusler, vold og overgrep. Det er farlig at vi i det samiske samfunnet kan tenke “såpass må du tåle”, og det kan føre til at det er vanskelig å be om hjelp, ta imot hjelp og kanskje også tilby hjelp.

Dette vil vi i Norske Samers Riksforbund (NSR) endre på. Det krever styrke og mot å be om hjelp, og likeledes å tørre å spørre de vanskelige spørsmålene.

«Det krever styrke og mot å be om hjelp»

Det har vært gjort forskning på psykisk helse som kan knyttes opp mot den samiske befolkningen, blant annet SAMINOR-undersøkelsene, Mihá-undersøkelsen og «reindriftas hverdag» (SANKS og NBR).

Noen av funnene er ikke til å bære. Blant annet har hver tredje unge samiske reindriftsutøver vurdert eller hatt planer om å ta sitt liv. Det største opposisjonspartiet på Sametinget har nylig kalt reindriftsutøverne for “de privilegerte», på tross av at de kjenner til disse tallene.

Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport viser at det samiske folket har store og mange historiske traumer, det vil si traumer påført av årelang diskriminering og marginalisering. Slike traumer kan blant annet føre til skam og selvforakt. Skam og selvforakt gir grobunn for psykisk uhelse.

Den kliniske delen av SAMINOR 2 studien viste at angst og depresjon er mer utbredt blant samer enn andre. Undersøkelser viser også at samiske ungdommer som søker hjelp for ofte opplever å møte en psykisk helsetjeneste som ikke forstår bakenforliggende kulturelle årsakssammenhenger, og de må “forklare” seg selv og sin identitet i møte med helsetjenesten.

«Det snakkes lite om psykiske problemer, overgrep eller rus»

Selvstendighet og evne til å klare seg selv står høyt i samisk kultur, og det snakkes for lite om psykiske problemer, overgrep eller rus. Det er viktig at vi i det samiske samfunnet jobber for åpenhet, så terskelen for å be om livsviktig hjelp senkes.

Samiske spesialhelsetjenester (SANKS/SÁNAG) og Samhandlingsprosjektet Samisk helseteam på Plaassje/Røros veldig viktige helsetjenestetilbud til den samiske befolkningen der samisk språk- og kulturkompetanse er til stede. Vi er helt avhengige av at disse tjenestene gis muligheten til å nå ut til mange flere i Sápmi. Vi har ingen å miste, og vi er redde for at liv går tapt mens ventelistene vokser.

Samiske pasienter må få mulighet til å få hjelp i den samiske spesialisthelsetjenesten. Det betyr at fastleger i hele landet må kjenne til tilbudet, og den samiske spesialisthelsetjenesten settes i stand til å hjelpe flere. Det må også tilrettelegges for at flere kan få hjelp der de bor.

NSR vil at Sametinget skal samarbeide med Helsedirektoratet for å få på plass lavterskeltilbud til pasienter og pårørende i Sápmi. Dette kan blant annet være i form av nye samiske brukerorganisasjoner, eller samiske lokallag av eksisterende brukerorganisasjoner.

Dette tilbudet bør favne alle aldre, kjønn og utfordringer, og ha fokus på å gi hele familier hjelp dersom det ønskes. Det er viktig at tilbudet utformes lokalt og sikrer at tilbudet har tilstrekkelig språk- og kulturkompetanse for samiske pasienter og pårørende.

Mitt håp er at vi skaper et samisk samfunn der det å be om hjelp også er styrke.

Det er et viktig steg mot å sikre samers rett til god psykisk helse og åpenhet i samfunnet. Birget (å klare seg) burde ikke handle om å klare alt selv – men om at man sammen med andre klarer seg. Å klare seg handler om at det er lov å være sårbar, vise følelser, be om og få den hjelpen man trenger.