Krever ny rovviltpolitikk

Reindrifta og andre beitenæringer opplever store tap som følge av rovvilt. Flere reinbeitedistrikt opplever et enormt rovdyrtrykk og tålegrensen er nådd. Reineiere blir stående forsvarsløse å se på at jerv, gaupe, bjørn, ulv og ørn forsyner seg grovt av deres livsgrunnlag.

Foto: Ina-Theres Sparrok

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
01.09.2021
NSR

Krever ny rovviltpolitikk

Nørjen Saemiej Rïjhkesiebrie mener det er uholdbart at dagens rovviltpolitikk fratar reindrifta livsgrunnlaget og utgjør en trussel mot samisk kultur. Reindrift er ikke bare en næring, men en viktig språk- og tradisjonsbærer for den sørsamiske kulturen. 

Rovvilt har sin plass i naturen, men de må forvaltes på en måte som sikrer bærekraftig reindrift.

– Derfor krever vi en endring i rovviltpolitikken og vi trenger den nå! Rovvilt har sin plass i naturen, men de må forvaltes på en måte som sikrer bærekraftig reindrift. Urfolksrettigheter og det materielle kulturgrunnlaget må ivaretas og beitenæringene må beskyttes bedre, sier Maja Kristine Jåma, førstekandidat for NSR i sørsamisk valgkrets.

En uholdbar situasjon

Ina-Theres Sparrok er reineier i Voengel njaarke og sjettekandidat for NSR i sørsamisk valgkrets. Hun er bekymret for den voksende rovviltbestanden siden hun er helt avhengig av en levedyktig flokk og kalver som overlever.

– Det verste er å finne små kadaver av kalv som har vært forsvarsløse i møte med rovvilt. Noen ganger er de enda i live når vi kommer frem. Det er helt forferdelig at vi ikke kan beskytte dyra våre etter dagens lovverk, sier en oppgitt Sparrok.

Foto: Ina-Theres Sparrok og Maja Kristine Jåma

NSR mener det er behov for en gjennomgang av retten til å felle rovdyr som utgjør en umiddelbar fare for beitedyr. Vi vil også arbeide for å sikre at maksimaluttaket av rovdyr oppnås og at både konge- og havørn bestandreguleres.

– Forvaltningen av rovvilt må bli mer forutsigbar for beitenæringene enn det den er i dag. Det er en stor belastning for reineiere å finne kadaver. Dagens situasjon er uholdbar og en endring må til slik at vi kan og vil drive med reindrift også i fremtiden, avslutter Jåma.

NSR krever en ny rovviltpolitikk og vil prioritere dette i neste Sametingsperiode.