Orre juvrepolitihkem kreava

Båatsoe jïh jeatjah gåatomejielemh stoerre teehpemh dååjroeh juvri gaavhtan. Jienebh båatsoesïjth joekoen stoerre lissiehtassem juvrijste utnieh, jïh daelie eah jienebh tööllh. Båatsoeburrieh tjåadtjoen sjidtieh bielelen naan vaarjelimmie, jïh vuejnieh gierhkie, råate, bïerne, siejpie jïh aarhtse dej jieliemasseste bovhtjehtieh.

Guvvie: Ina-Theres Sparrok

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
01.09.2021
NSR

Orre juvrepolitihkem kreava

Nöörjen Saemiej Rïjhkesiebrie meala ij vielie gåaredh daan beajjetje juvrepolitihke båatsoste jieliemassem vaalta, jïh lea aajhtoe saemien kultuvren vööste. Båatsoe ij leah ajve akte jieleme, men vihkele gïele- jïh aerpievuekieguedtije åarjelsaemien kultuvrese. 

Juvre sov sijjiem eatnamisnie åtna, men tjuara reeremem juvrijste utnedh mij nænnoes båatsoem gorrede.

– Dan åvteste jarkelimmiem juvrepolitihkesne krïevebe, jïh dam daelie daarpesjibie! Juvre sov sijjiem eatnamisnie åtna, men tjuara reeremem juvrijste utnedh mij nænnoes båatsoem gorrede. Tjuara aalkoeåålmegereaktah jïh materijelle kultuvrevåaromem gorredidh, jïh tjuara gåatomejieliemidie buerebelaakan vaarjelidh, Maja Kristine Jåma jeahta, NSR:n voestes kandidaate åarjelsaemien veeljemegievlesne.

Hiejjies tsiehkie

Ina-Theres Sparrok lea båatsoeburrie Voengel Njaarken sïjtesne jïh NSR:n govhtede kandidaate åarjelsaemien veeljemegievlesne. Dïhte tjoeperde dehtie sjïdtije juvreveahkeste dan åvteste dïhte lea eevre jearohke krievveste mestie jieliemassem åådtje jïh miesieh mah bïerkenieh. 

– Vïerremes smaave barhvh miesijste gaavnedh mah eah naan vaarjelimmiem åtneme juvri vööste. Såemies aejkien annje jielieminie gosse dejtie gaavnebe. Eevre isveligke gosse ibie maehtieh mijjen bovtsh vaarjelidh daan beajjetje laaki mietie, akte aajhpehts Sparrok jeahta.

Guvvieh: Ina-Theres Sparrok jïh Maja Kristine Jåma

NSR veanhta daerpies veele giehtjedimmiem darjodh reakteste juvrh vuetjedh mah leah stoerre aajhtoe gåatomekreekide. Sïjhtebe aaj hoksedh dïhte stööremes veahka juvrijste maam maahta vuetjedh illesåvva, jïh dovne gïerkehtseveahka jïh aarhtseveahka stuvresuvvieh.

– Reereme juvrijste tjuara vielie veanhtadihks sjïdtedh gåatomejieliemidie goh dïhte lea daan biejjien. Akte stoerre vaejvie båatsoeburride barhvh gaavnedh. Daan beajjetje tsiehkie ij vielie gåaredh, jïh jarkelimmie lea daerpies guktie maehtebe jïh sïjhtebe bovtsigujmie gïehtelidh aaj båetijen aejkien, Jåma minngemes jeahta.

NSR orre juvrepolitihkem kreava jïh sæjhta dam prioriteeredh mubpien Saemiedigkieboelhken.