I front av den samiske rettighetskampen

Den samiske rettighetskampen har pågått lenge. Det har vært både fremskritt og tilbakeskritt. Én ting er likevel sikkert: NSR skal fortsatt stå i front av den samiske rettighetskampen.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
21.08.2021
NSR

I front av den samiske rettighetskampen

Rettsikkerhet er mer enn bare rettigheter på papiret og tilgang til domstolene. Det er like viktig at rettigheter faktisk blir oppfylte. Da må domstolene ha kunnskap om samiske forhold og det må være et godt rettshjelpstilbud.

Noen mener at Sametinget bør være mindre opptatt av rettigheter. Uttalelsene kommer på autopilot uten tanker om hva det handler om. 

Når staten eller andre mangler vilje og kunnskap, skal vi støtte de som står opp for våre rettigheter og vår kultur.

– Rettigheter handler om at barn skal få oppfylt sin rett til opplæring i og på samisk. At eldre skal møte et helsevesen med kompetanse i samisk kultur og språk. At rettigheter til land og naturressurser skal respekteres, sier Lisa Marit Pentha-Stavsøien, NSRs 3. kandidat i Sørsamisk valgkrets.

– NSR godtar ikke at samiske rettigheter blir overkjørt. Derfor fører vi en aktiv rettighetspolitikk. Når staten eller andre mangler vilje og kunnskap, skal vi støtte de som står opp for våre rettigheter og vår kultur, sier Pentha-Stavsøien.

Urettferdig fornorskingspolitikk

Historisk har domstolene vært del av en urettferdig fornorskingspolitikk, som vi fortsatt merker ettervirkningene av. Vi ser at domstolene tar avgjørelser med mangelfull kunnskap om samisk kultur, språk, samfunn og rettsoppfatninger. Det svekker både tilliten til rettssystemet og setter rettsikkerheten i fare.

Dagens NSR-ledede Sameting har startet opp en stor helhetlig gjennomgang av samenes rettssikkerhet. Sametingets egen rolle har blitt avklart, og det har blitt avklart at Sametinget kan bistå som partshjelper. Andre viktige temaer har vært å styrke rettshjelpstilbudet, øke domstolenes kompetanse om samiske forhold og styrke muligheten til å kunne flytte saker fra hele landet til den samiske ressursdomstolen i Tana.

Rettssystemet i Norge er i liten grad bygget på samisk rettsforståelse, noe vi vil endre på. 

– Hvis vi får velgernes tillit skal vi fortsette det omfattende arbeidet som vi har igangsatt. Vi ønsker å se på ordninger for tvisteløsning og mekling, slik at flere tvister kan løses før det går mot kostbare rettsprosesser, sier Eirik Larsen, NSRs 2. kandidat i Vesthavet valgkrets.

NSR har også varslet behov for å styrke anerkjennelsen av samiske sedvaner og rettsoppfatninger. Både vårvinterjakt på ender og sjølaksefiske er eksempler på sedvaner som ikke blir respektert.

– Rettssystemet i Norge er i liten grad bygget på samisk rettsforståelse, noe vi vil endre på. Sametinget deltar i utformingen av lover og derfor mener vi at Sametingets synspunkter er relevante når domstolene skal tolke de vedtatte lovene. Jeg tror at arbeidet som vi har påbegynt vil resultere i gjennomslag hos sentrale myndigheter, avslutter Larsen, som har flere års erfaring som jurist i departement.