Nei til vindparkanlegg i Neiden

Unjárgga sámiid searvi er sterkt kritisk til planene om å etablere vindkraftanlegg i området og i realiteten omskape området til et industriområdet.

Kategori
Nesseby sameforening
Forfatter
Unjárgga sámiid searvi Nesseby Sameforening
Dato
17.09.2023
Nesseby sameforening

Nei til vindparkanlegg i Neiden

Unjárgga sámiid searvi-NSR er blitt kjent med at Varanger kraft ønsker å utrede muligheten for vindkraft mellom Bugøyfjord og Neiden. Unjárgga sámiid searvi er sterkt kritisk til planene om å etablere vindkraftanlegg i området og i realiteten omskape området til et industriområdet.

Neiden er et viktig samisk område hvor skoltebyen og St. Georgs greskortodokse kapell er unike kulturminner som må bevares. Det nyere Ä´vv Skoltesamisk Museum må også nevnes som en tydelig markør på en samisk tilstedeværelse i fortid og nåtid. Vindturbiner sees over store avstander og medfører støy, noe som vil forringe bygdas kvalitet.

Området er også et viktig område for reindrifta og anlegget planlegges midt i flytteveien til kalvingsområdet. En vindkraftutbygging vil være katastrofal for en allerede eksisterende næring Unjárgga sámiid searvi mener Sør-Varanger kommunestyre sitt vedtak i september 2022 setter reindriftsnæringen i Sør-Varanger i en umulig situasjon hvor næringen i selv i praksis blir bedt om å forhandle med utbyggingsinteresser om å avgi sine områder. Dette er en næring som allerede har måtte avgi områder til industri, forsvaret og andre interesser og som ikke har mer å gi. Kommunestyret kan ikke ha sett konsekvensene av sitt vedtak som ikke er i tråd med å ivareta sin egen samiske befolkning. Vi vil minne om Fosendommen som eksempel på hvordan det kan gå når en ikke tar hensyn til allerede eksisterende rettigheter.

Unjárgga sámiid searvi ber lokalpolitikerne i Sør-Varanger ivareta sin samiske befolkning på en bedre måte framover og i tråd med internasjonal rett. Det vil være et stort tap dersom området ved Neiden forvandles til et industriområde.