Østre valgkrets

Her finner du informasjon og NSRs lokale valgprogram for Østre valgkrets. Valgkretsen består av kommunene Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Tana, Berlevåg, Lebesby og Gamvik i Finnmark.

Østre valgkrets

NSR i Østre valgkrets vil arbeide for:

 • For revitalisering og mulighet for alle til å lære samisk må det bli flere språklæringstilbud i hele kretsen. Dette kan gjøres med digitale løsninger og f.eks ved å opprette nye og utvide språksentrenes virkeområder til hele kretsen.

 • At kommunene i valgkretsen sørger for samiskundervisning til alle. Styrking, utvikling og bevaring av – og økte ressurser til samisk språk i barnehager, skoler og helsetjenester. 

 • Vårt materielle kulturgrunnlag, land og vann, må beskyttes mot virksomhet som truer naturen og fortrenger tradisjonelle urfolksnæringer, f.eks reindrift, fiske og utmarksbruk og kulturminner og hellige steder. Øke forståelsen for reindriftas behov. Ingen ytterligere vindkraftutbygging, gruvedrift, jernbane, mudring og oljeterminaler.

 • Samisk rett til land og vann etter urminnes hevd må respekteres, anerkjennes og tilbakeføres. Finnmarkskommisjonens konklusjon om Karasjokfeltet må godtas. 

 • En rettferdig og lokal laksefiskeforvaltning – både i Deatnu, sjø og øvrige elver, lokal forvaltning av ferskvannsfisket og lovfestet rett til sjøsamisk fiske og forvaltning. 

 • Vi samer lever i fire stater og statenes grenser skal ikke begrense vårt samarbeid og virksomhet. Vi vil at statenes uforholdsmessige grensestenging skal tilpasses den reelle smittesituasjon i regionen samt til våre forhold og behov. 

 • Sikre godt psykisk helsetilbud for alle og spesielt ungdom. Sikre et samisk tilbud for alle som lider under påførte traumer fra fornorskningspolitikk, diskriminering og utenforskap. 

 • Vår valgkrets er stor med mangfoldige samiske samfunn med forskjellige behov. Vi støtter opprettelse av samiske møteplasser i hele kretsen.

 • Spesielt fokus på skoltesamisk kultur- og språkrevitalisering og økt skoltesamisk samarbeid over landegrensene.

 • Bedre vilkår for samiske primærnæringer, andre næringer og for kompetanse- og kulturarbeidsplasser slik at folk kan bosette seg i hjemmeområdene sine. 

 • Flere arbeidsstipend til kunstnere i alle kunstgrener. Jobbe for mangfoldsperspektiv som inkluderer samer hos Kulturrådet og andre instanser som støtter profesjonell kunstnerisk virksomhet. 

Må forhåndsstemme

 • Berlevåg

De som ikke er i hjemkommunen på valgdagen mandag 13.september.

Kan stemme 13. september

 • Båtsfjord
 • Deatnu – Tana
 • Gamvik
 • Lebesby
 • Sør-Varanger
 • Unjárga – Nesseby
 • Vardø
 • Vadsø