Nuortaguovllu válgabiire

Dás gávnnat NSR:a báikkálaš válgaprográmma Nuortaguovllu válgabiirres. Dát gielddat leat válgabiirres: Mátta-Várjjat, Unjárgga, Čáhcesullo, Várggáid, Báhcavuona, Deanu, Bearalvági, Davvisiidda ja Gáŋgaviika gielddat Romssa ja Finnmárkku fylkkas.

Nuortaguovllu válgabiire


NSR áigu Nuortaguovllu válgabires bargat:

 • Giellaealáskahttima dihtii ja vai buohkain lea vejolaš oahppat sámegiela de ferte ásahit eanet giellaoahppofálaldagaid olles birii. Dán sáhttá dahkat digitála čovdosiid ja ođđa ja viiddiduvvon giellaguovddášfálaldagaid bokte vai giellaguovddážat doibmet olles bires. 
 • Ahte gielddat válgabires fuolahit sámegieloahpahusa buohkaide. Nannet, ovdánahttit, seailluhit ja lasihit resurssaid sámegielaide sihke mánáidgárddiin, skuvllain ja dearvvašvuođasuorggis. 
 • Eatnamat ja čázit, vuođđu min kultuvrii, fertejit várjaluvvot doaimmain mat áitet luonddu ja duvdet árbevirolaš eamiálbmotealáhusaid nu mo boazodoalu, meahcásteami, kulturmuittuid ja bassi báikkiid. Áddejupmi boazodollui ferte nannejuvvot. Eai galgga dáhpáhuvvot ođđa ruvkedoaimmat, bieggafápmohuksemat, ruovdemađiid, mearrabotni roggamat dahje oljofievrridanhámmanat.
 • Sámi vuoigatvuođat eatnamiidda ja čáziide dološ áiggi rájes fertejit dohkkehuvvot ja máhcahuvvot. Finnmárkokommišuvnna mearrádus Kárášjoga meahci birra ferte dohkkehuvvot.
 • Vuoiggalaš ja báikkálaš luossabivdohálddašeami – sihke Deanus, mearas ja jogain, báikkálaš jávrebivdohálddašeami ja bissovaš mearrasámi hálddašanvuoigatvuođa, bivdoeavttuid ja láhkasuodjaleami ovdii.
 • Mii sámit ássat njealji riikkas eai ge stáhtaid ráját galgga hehttet min oktavuođa ja doaimmaid. Mii dáhttut eiseválddiid čavga ja vuoigatmeahttun rádjágiddemiid heivehit sihke guovllu duohta njoammudillái ja sámiid diliide ja dárbbuide. 
 • Buorre psyhkalaš dearvvašvuođafálaldat buohkaide ja erenoamážit nuoraide. Sihkkarastit sámi dearvvašvuođafálaldaga buohkaide geat gillájit dáruiduhttima, loavkašuhttima ja olggušteami dihte. 
 • Min válgabiire lea viiddis ja leat máŋggabealat sámi servodagat main iešguđet dárbbut. Mii doarjut báikkálaš sámi deaivvadanbáikkiid ásaheami olles biirres. 
 • Earenoamážit vuoruhit nuortalaš kultur- ja giellaáimmahuššama ja nannet rájárasttildeaddji ovttasbarggu nuortasámi guovllus.
 • Buoridit eavttuid sihke sámi vuođđoealáhusaide, eará ealáhusaide, gelbbolašvuođa- ja kulturbargosajiide – vai olbmuide lea vejolaš ássat ja ásaiduvvat ruovttuguovlluidasaset.
 • Buot surggiid dáiddáriidda eanet bargostipeanddat. Ovddidit máŋggabealatvuođaáddejumi mii fátmmasta maiddái sápmelaččaid sihke Kulturráđis ja eará ásah

Ferte ovddalgihtii jieanastit

 • Bearralváhki

Sii geat eai leat ruovttugielddas válgabeaivvi.

Sáhttá jienastit Čakčamánu 13. beaivvi.

 • Báhcavuotna
 • Deatnu
 • Gáŋgaviika
 • Davvisiida
 • Mátta-Várjjat
 • Unjárga
 • Várggát
 • Čáhcesuolu