Ávjovárri valgkrets

Her finner du informasjon og NSRs lokale valgprogram for Ávjovárri valgkrets. Valgkretsen består av kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger.

Ávjovárri valgkrets

NSR i Ávjovári valgkrets vil arbeide for:

 • Å styrke samiske språksentre, med særlig fokus på barn og unges førstespråksopplæring, samt sikre at samiske barns rett til samisk barnehagetilbud blir lovfestet.
 • At samiske eldre i institusjoner og hjemmetjenesten må få mulighet til å delta aktivt i samisk kulturliv. Gode tiltak som styrker den psykiske helsa hos samiske barn, ungdom og eldre må utvikles.
 • At tilskudd til samisk og arktisk landbruk bevilges over statsbudsjettet og at meierier i samiske områder opprettholdes.
 • At Sametinget tar ansvar for forvaltningen av reindrifta, følger opp reindriftutvalgets forslag og sikrer reindrifta vern mot arealinngrep.
 • Å sikre forutsigbar finansiering av Mearrasiida og Mearrasámii duoddjedállu i Indre Billefjord og etablering av fartøyvernsenter i Porsanger.
 • Å styrke bruken av tradisjonell kunnskap i lakseforvaltningen og viderføre denne kunnskapen til kommende generasjoner, og et balansert uttak av predatorer.
 • At Kystfiskeutvalgets innstilling realiseres og de kollektive og historiske samiske rettighetene til kystfiske anerkjennes ved lov.
 • Styrke fastboendes rettigheter til meahcásteapmi, herunder ferdsel i utmark, og sikre at fiske, fangst samt at giđđalodden/andejakta gjøres til en permanent ordning i Guovdageaidnu.
 • Endring i rovviltpolitikken for å sikre urfolksrettigheter og at det materielle kulturgrunnlaget har reelt forrang fremfor Bernkonvensjonen og er i tråd med ILO konvensjonen 169.
 • Støtte til etableringen av en kunstnerresidens og et dokumentasjonssenter om Alta/Kautokeino-saken i Máze, og jobbe for etablering av flyplass i Guovdageaidnu.
 • Styrke utviklingen av kulturarenaer og kreative næringer faglig og økonomisk, slik som blant annet Dáiddadállu, Internašunála Sámi Filbmainstituhtta, Beassášmárkanat, Beaskán Luossa Rock, Sámi Grand Prix, Sámi Dáiddaguovddáš, Beaivváš Sámi Našunalteater, Samiske museer og samisk kunstmuseum. 
 • At det legges til rette for gode lokale prosesser knyttet til Finnmarkskommisjonens arbeid med å kartlegge og anerkjenne samiske rettigheter til land og vann, og at det utvikles forvaltningsmodeller der kollektive og individuelle rettigheter anerkjennes. Folket i Kárášjohka anerkjennes som eiere og forvaltere av grunnen i Kárášjohka.