Oslo Sámiid Searvi krever at Oslo kommune styrker byens samiske barnehagetilbud

Årsmøteuttalelse fra Oslo Sameforening. (Revidert uttalelse, vedtatt av styret i juni 2023)

Kategori
Oslo sameforening
Forfatter
NSR
Dato
04.09.2023
Oslo sameforening

Oslo Sámiid Searvi krever at Oslo kommune styrker byens samiske barnehagetilbud

Det er med skuffelse og sorg at Oslo Sámiid Searvi (OSS) i juni mottok nyheten om at hele fem av barna i Oslo samiske barnehage ble nødt til å slutte som en direkte eller indirekte konsekvens av at familiene ikke har blitt hørt i møte med Oslo kommunes milliardprosjekt Nye Tøyenbadet.

Samiske familier i hele Stor-Oslo har ett samisk barnehagetilbud, Cizáš sámi mánáidgárdi. For at mange av familiene skal kunne bruke barnehagen – og få hverdagslogistikken til å gå opp – er det nødvendig med tilgang med bil til barnehagen. Siden Nye Tøyenbadet ble vedtatt utbygd i juni 2019 har foreldregruppa vært tydelig om behov og bekymringer relatert til byggeprosjektet. På alle møter med barnehageeier bydel Grünerløkka og med utbyggerne har foreldrene trukket fram tilgang til parkeringsplasser nær barnehagen som helt nødvendig for denne byomfattende barnehagen.

Som det ser ut nå blir det ingen førskolebarn i samisk barnehage fra høsten 2023. 

Enden på visa er at lovnader om at foreldrene skulle få beholde parkeringsplasser og veien opp til barnehagen fram til 2024 ble brutt. Veien ble stengt våren 2023, og erstatningsparkering en halv kilometer unna gjorde at logistikken ikke gikk opp for flere familier. Fem barn sluttet i barnehagen denne våren og begynner i norskspråklig nærbarnehage nå i høst. Som det ser ut nå blir det ingen førskolebarn i samisk barnehage fra høsten 2023. 

OSS og foreldre tilknyttet foreningen var med på å etablere barnehagen i sin tid, med målsetting om at samiske barn også utenfor samisk kjerneområder skal ha mulighet til å ivareta og videreutvikle samisk språk og kultur. Samisk barnehage i Oslo skal være med på å styrke barnas identitet og tilhørighet til det samiske miljø, samfunn og levemåte, og forene dette med barnas miljø i byen.

Hvert barn som mister sitt samiskspråklige tilbud er ett barn for mye når vi jobber for å redde og styrke et utrydningstruet språk.

De 22 barna som gikk i Cizáš i vår tilsvarer hele 11% av alle barn i samiske barnehager i Norge sør for tiltakssonen. Hvert barn som mister sitt samiskspråklige tilbud er ett barn for mye når vi jobber for å redde og styrke et utrydningstruet språk. Barn må bades i språk for å bli trygge og stolte språkbrukere. I dag er frafallet i samiskundervisning på 60 prosent, det er svært alvorlig. 

Det er storsamfunnets vilje gjennom hundrevis av år som er det mørke bakteppet for at så mange har mistet språket sitt, som så tydelig ble klart for alle da Sannhets- og forsoningskommisjonen la fram sin rapport 1. juni. Derfor må det være storsamfunnets oppgave å aktivt bidra til at flest mulig får lære samisk. Oslo kommune har et klart ansvar å legge forholdene til rette for at landets urfolk kan styrke sitt språk og kultur. 

Oslo Sámiid Searvi krever at Oslo kommune følger opp intensjonen i samarbeidserklæringa med Sametinget hvor det slås fast at det samiske barnehagetilbudet skal videreutvikles. Barnehagen bør løftes fra bydelsnivå og opp på kommunenivå, og vi mener det må igangsettes et helhetlig strategiarbeid på linje med det gode arbeidet som ble gjort for Oslo sámi skuvla/Oslo samiske skole. Kommune og byråd må avklare hvem i Oslo som har ansvar for byens samiske barn, og øvrige samiske befolkning, så vi unngår lignende situasjoner i framtida. Vi i OSS er klare for å møte kommunen for å diskutere veien videre for byens eneste samiske barnehage og våre fremtidige språkbærere.