Utvikling av det samiske opplæringstilbudet i Osloskolen

Tor Gunnar Nystad, representant fra Sør-Norge valgkrets, fremmer denne uken utvikling av samiskopplæringa i Osloskolen som ny sak på Sametinget.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
04.06.2019
NSR

Utvikling av det samiske opplæringstilbudet i Osloskolen

– Oslo er en av byene i Norge med flest registrerte i sametingets valgmanntall. Samtidig ser vi at færre elever får samisk undervisning i Oslo, enn i byer med sammenliknbar samisk befolkning, som Alta og Tromsø. Dette viser at det er et stort potensiale for å utvikle samiskopplæringa i Osloskolen, så flere både kan og vil velge samisk på skolen, sier Nystad.

Forslag til ny sak gjengis i sin helhet under:


Sametinget har registrert at Oslo kommune har satt i gang et arbeid om å flytte samiskopplæringen i Oslo fra Kampen skole til en annen skole i kommunen. Flyttingen av språkopplæringa har satt i gang en debatt hvordan man kan videreutvikle samiskopplæringen i Oslo.

Den samiske urbaniseringen er sterkt økende, og mange unge samer i utdanningssituasjon flytter og etablerer seg i storbyer. Derfor er det viktig at det samiske opplæringstilbudet er godt organisert og er av god kvalitet også i byene. NOU 2016: 18 ”Hjertespråket” anbefaler at ”storbykommuner”som Oslo, tar et ekstra ansvar for opplæring av samisk språk.

I dag er det i underkant av 50 elever som mottar opplæring i og på samisk i Oslo-skolen. Rekrutteringen til Sametingets valgmanntall for Oslo er også sterkt økende. I byer som Alta ogTromsø er det henholdsvis ca 200 og ca 300 elever som får opplæring i og på samisk. Sammenligner man disse tallene så er antallet som får et samisk opplæringstilbud i Oslo relativt beskjedent.

I Helsinki har de i de senere år etablert en egen sameskole med en egen samisk læreplan. Dette har hatt en positiv betydning for antall elever som mottar samiskopplæring og antall elever som blir samiske språkbrukere.

Sametinget ber Sametingsrådet om å ta initiativ overfor Oslo kommune og utdanningsetaten om å foreta en helhetlig gjennomgang og jobbe videre med å utvikle det samiske opplæringstilbudet i Oslo-skolen. En slik gjennomgang bør blant annet:

  • Vurdere behovet for å innarbeide det samisk opplæringstilbudet i kommunale planer ogstrategier
  • Foreta en gjennomgang og kvalitetssikre informasjon til foreldre om retten til samiskundervisning .
  • Utrede omfanget av og årsaker til frafall i samiskundervisningen i løpet av skoleårene
  • Vurdere behovet for å etablere en egen samiskklasse eller en egen sameskole i Oslo
  • Vurdere behovet og mulighetene for alternative opplæringsformer som eksempelvis bruk av IKT, ambulerendelærere, språksamlinger osv.