Tar kampen for samisk opplæring på innlandet

Karina i Ringsaker er bekymret for hennes datter som nå starter på barneskolen ikke skal få den samiskopplæringa hun har krav på. Samtidig får Mortens barn opplæring i sørsamisk på Rollsløkka skole i Hamar – Norske Samers Riksforbund (NSR) foreslår nå et samisk opplæringsnettverk for Mjøskommunene.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
01.09.2021
NSR

Tar kampen for samisk opplæring på innlandet

Helt siden Karina Pedersen fikk barn, har hun vært klar på at hun ønsket et samisk opplæringstilbud til sine barn. Allerede da barna startet i barnehagen, etterspurte Karina et samisk undervisningsopplegg som barna kunne følge i barnehagen.

– Barnehagen har virkelig strukket seg langt med de forutsetningene de hadde for å gi våre barn et samisk tilbud. Fra å ikke ha noen kompetanse på samisk språk og kultur, arrangerer barnehagen i dag samisk uke i forbindelse med samenes nasjonaldag, og har tatt i bruk opplæringsmateriell fra Sametinget og ulike apper for å gi barna et grunnleggende opplegg om samisk språk og kultur, sier Pedersen.

Lite støtte fra kommunen

I kontakt med kommunen har barnehagen meldt om lite hjelp, selv om Barnehageloven i §10 slår fast at barnehager skal ta hensyn til samiske barns språk og kultur. Når barnehagen tok kontakt med kommunen for å få hjelp til ressurser for samisk opplæring, fikk de beskjed fra kommunen om å gå på biblioteket å finne frem noe selv. 

– Jeg syns det er bekymringsverdig at barnehagen ikke har fått noen hjelp fra kommunen for å lage et samisk opplegg. Manglende fokus på samiske barns rett til samisk språk og kultur i barnehagen fra kommunalt nivå, gjør at det er helt tilfeldig hvorvidt samiske barn får sine rettigheter oppfylt, sier Pedersen.

Hva hjelper det med rett til samisk opplæring når dette ikke følges opp?

I midten av august startet Karinas eldste datter på grunnskolen. I mars 2021 tok Karina kontakt med skolen om at hennes datter skulle ha Samisk som andrespråk på barneskolen, men hun har enda ikke fått svar. Nå er Karina bekymret for hvorvidt hennes datter Henriette skal få oppfylt sin rett til samisk undervisning.

– Jeg er bekymret for at mine barn ikke skal få den samiskopplæringa de har rett til. Jeg vet om foreldre i regionen som har måtte kjempe i årevis for at barna deres skal få den samiskopplæringa de har krav på, sier Pedersen

– Det er urettferdig at vi foreldre skal måtte kjempe hvert steg på veien, for å sikre at våre barn får den opplæringa de har krav på. Hva hjelper det med rettigheter til samisk opplæring, når disse ikke følges opp, fortsetter Karina.

Foreslår et opplæringsnettverk på Innlandet

Over kommunegrensa, i Hamar er situasjonen en annen. Morten Nicolay Danielsen, som er aktiv i den lokale sameforeninga, kan fortelle at hans barn fra nå skal få opplæring i sørsamisk på Rollsløkka skole i Hamar.

Hege Merete Somby er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, og fjerdekandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR) i Sør-Norge valgkrets til Sametingsvalget.

Hamar viser jo at enkelte kommuner klarer å gi samiskopplæringa de plikter på innlandet.

Hun kan fortelle at den lokale sameforeninga på Mjösan Davje Samien siebrie / Mjøsa og Omegn Sameforening (MDSS) prøver å hjelpe foreldre på innlandet med at deres samiske barn skal få opplæringa de har krav på. Somby foreslår at det opprettes et regionalt opplæringsnettverk for barn i regionen.

– Eksemplet fra Hamar viser jo at enkelte kommuner klarer å gi samiskopplæringa de plikter til samiske barn på innlandet. Jeg foreslår at Innlandskommunene oppretter et samisk opplæringsnettverk for å sikre at barn på innlandet får den samiske opplæringa i skolen som de har krav på, sier Somby.

Somby lover å løfte saken på Sametinget etter sametingsvalget, men mener samtidig at kommunene som skoleeiere må satse for å sikre at samiske barn får opplæringa de har krav på.

–  Løsningene finnes jo når man får dette til i Hamar og andre steder i landet, og hver kommune trenger ikke finne opp kruttet på nytt. Jeg tenker at Statsforvalteren, Sametinget og kommunene er naturlige samarbeidspartnere i et slikt opplæringsnettverk, avslutter Somby.

Denne opplæringa har dine barn rett på

Samisk opplæring i skolen:

§6-2 i opplæringsloven gir alle samiske elever rett til opplæring i samisk språk.

Hjemkommunen/fylkeskommunen skal sørge for opplæringen. Dersom skolen ikke klarer å skaffe en kvalifisert samisklærer, kan for eksempel opplæringen gis som fjernundervisning.

Skoleeier skal sørge for at elever og foreldre får informasjon om § 6-2 i opplæringsloven, og at den blir gjennomført. Skoleeier kan søke om statstilskudd. Statsforvalteren forvalter denne ordningen.

Samisk opplæring i barnehagen:

Barnehageloven §2 slår fast at «… Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur»

§10 i loven slår fast at «… Kommunen har ansvaret for at barnehagetilbudet til samiske barn i samiske distrikt bygger på samisk språk og kultur. I øvrige kommuner skal forholdene legges til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt språk og sin kultur»

I følge Utdanningsdirektoratets rammeplan fra 2017 innebærer dette at samiske barn og foreldre har rett til å forvente at personalet har kjennskap til, og legger vekt på, at også den samiske kulturen skal være en del av barnehagens innhold. Det skal legges til rette for at barna også kan få møte samisk språk.