Stor seier for Fovsen-Njaarke og samenes rettigheter i Høyesterett

Høyesterett har i dag avsagt dom i saken om utbygging av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen. Saken gjelder spørsmålet om utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Høyesterett kom enstemmig frem til at reindriftssamenes rettigheter er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
11.10.2021
NSR

Stor seier for Fovsen-Njaarke og samenes rettigheter i Høyesterett

– Først av alt vil jeg gratulere reindrifta og Fovsen-Njaarke med å vinne fram i Høyesterett. Dette er også en stor dag for det samiske fellesskapet. Jeg er svært glad, og dommen vil stå igjen som en viktig seier for anerkjennelsen av samenes rettigheter, sier Silje Karine Muotka, presidentkandidat for Norske Samers Riksforbund (NSR).

I dag har Høyesterett vist oss at det finnes rettferdighet for samene

Til tross for seieren i Høyesterett er dessverre vindkraftverkene på Fosen-halvøya allerede utbygd. Det mener NSR-leder Runar Myrnes Balto er et paradoks.

– I dag feirer vi en stor seier for reindrifta. Men dagens Høyesterettsdom viser at vindkraftutbyggingen på Fosen-halvøya aldri skulle ha skjedd. Høyesterett mener at utbyggingen er i strid med reindriftssamenes rettigheter. Derfor er det så trist at det er gjort uopprettelige skader på beiteområdene, sier NSR-leder Runar Myrnes Balto.

NSRs sametingsrepresentant Maja Kristine Jåma hører til Fovsen Njaarke reinbeitedistrikt. Hun er lettet og glad i dag.

– Denne avgjørelsen har alt å si for oss i Fovsen Njaarke. I over tjue år har vi kjempet mot overmakten. I dag har Høyesterett vist oss at det finnes rettferdighet for samene, sier Jåma.

Det grønne skiftet kan ikke brukes som et argument for å overkjøre samenes rettigheter

NSR forventer at både utbygger og staten tar ansvar og ordner opp etter de fatale feilene som er gjort på Fosen.

– Jeg forventer at dette vil få konsekvenser for fremtidige planer om vindkraft i samiske næringsområder. Både industrien og myndigheter må lære av sine feil. Det grønne skiftet kan ikke uten videre brukes som et argument for å overkjøre samenes rettigheter. Denne dommen styrker samenes rettigheter og fremover forventer jeg en helt annen tilnærming fra myndigheter og industri når det planlegges ny virksomhet i samiske områder, sier Silje Karine Muotka.