Stopp vindkraftutbygginga på Øyfjellet!

25. mai behandlet Stortinget et forslag fra Rødt om å ikke gi ikke gi utsatt frist for idriftsettelse av vindkraftanlegg på Øyfjellet. Under kan du lese presidentkandidat Sile Karine Muotka sin appell på Motvinds markering på Eidsvolls plass mot utbygging på Øyfjellet og i solidaritet med Jillen Njarke Reinbeitedistrikt.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
25.05.2021
NSR

Stopp vindkraftutbygginga på Øyfjellet!

Appell avholdt av presidentkandidat Silje Karine Muotka 25. mai 2021. 

Venner, NSR støtter Jillen Njaarke i kampen mot en enorm overmakt.

Det er et spørsmål som må fremføres og det spørsmålet er: Finnes det en fremtid for den sørsamiske reindrifta?

Og hvis svaret er ja, da må vi som samfunn være klar til å sikre grunnlaget for denne reindrifta. Det innebærer at vi må sette grunnlovens §108 først som lyder som følger: «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.»

I dag kan Stortinget rette opp en viktig del av en fullstendig feilslått vindindustripolitikk ved å sette Jillen Njaarkes fremtid først. 

…tillater at vårflyttingen med sårbare simler og kalver forstyrres av anleggsarbeid

Vi må spørre oss om det er å sikre og utvikle den samiske folkegruppes kultur og samfunnsliv når man ødelegger flyttveien for reinbeitedistriktet Jillen Njaarke, og tillater at vårflyttingen med sårbare simler og kalver forstyrres av anleggsarbeid uten at Elous Vind Norge Holding AS og Øyfjellet Wind As tar hensyn? Selv om miljø-, transport- og anleggsplan (MTA planen) enda ikke er godkjent, så har myndighetene gitt forhåndstiltredelse for å starte anleggsarbeider fra Elous Vind og Øyfjellet Wind. Denne forhåndstiltredelsen er det Jillen Njaarke kjemper mot i retten, og det gjør dem i den usikkerhet om saksbehandlingen har noe realitet over seg. 

I dag har energi-og miljøkomiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, FrP, Venstre og KrF uttalt at de ikke ønsker å trekke tilbake NVEs beslutning om å gi utsatt frist for å sette anlegget i drift fra 21. desember 2021 til 30. september 2022.

De medlemmene som hører til Senterpartiet viser til at man er opptatt av det lokale selvstyret i saker som gjelder vindindustri, og SV og MDG ønsker ikke fristforlengelser ut over det som allerede er fastsatt.

Stortingets energi- og miljøkomite viser til at Vefsn kommune har behandlet denne saken tre ganger, sist i 2019. Lederne i lokalpolitikken i Vefsn er fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet. I forrige periode var det Arbeiderpariet som hadde ordføreren.

Små kommuner med veldig svak kommuneøkonomi som ikke har mulighet til å bekjempe fraflytting, tvinges til en form for kannibalisme hvor de må ønske storindustrien velkommen til bygda – og dette finnes det mange, mange trasige eksempler på.

Stortinget på sin side toer sine hender og henviser til lokale beslutninger mens de ser bort fra den renska kommunekassa. Det blir en umulig situasjon der reindrifta blir overkjørt både av lokale myndigheter og deretter overkjørt av de sentrale myndighetene som skulle ha iveratatt menneskerettighetene og urfolksrettighetene. Dette skjer med en henvisning til et såkalt lokaldemokrati.

I en av de sorteste sakene i rettshistorien, Aursundensaken – la den feilaktige fremrykkingsteorien av Yngvar Nielsen ble lagt til grunn for norsk overhøyhet og samisk rettighetsutslettelse. Det er veldig vanskelig å la være å trekke en linje fra disse hendelsene, til dagens situasjon der sørsamisk reindrift står i retten for å stoppe forhåndstiltredelser som gis før man realitetsbehandler vilkår som skal gjelde for  de ødeleggende arealinngrepene som utenlandske investorer profiterer stort på. Norske myndigheter har også subsidiert dette stort gjennom grønne sertifikater, eksportgarantier og andre ordninger.

Alle våre tanker er hos Jillen Njaarke som må bære dette i et system som er rigget for tap.

På Sametinget har vi forsøkt å gi et bidrag til Jillen Njaarke som har søkt midler i forbindelse med rettssaken, men denne bevilgninen dekker ikke saksomkostningene fullt ut. Jeg er veldig takknemlig for den pengeinnsamlingen som Motvind har drevet i sakens anledning og til alle dere som har støttet dette. Fra hjertet: ollu giitu/ takk!

Venner, i dagens behandling i Stortinget vil dessverre den mørke linja tilbake til Aursundensaken og fremrykkingsteorien bekrefte seg selv. Alle våre tanker er hos Jillen Njaarke som må bære dette i et system som er rigget for tap. Det er likevel styrkende å se oppslutningen som denne samlingen her i dag vitner om.

Husk. Det er stortings- og sametingsvalg snart. Hva partiene mener om vindindustri er helt sentralt i valget. Ikke stem på de som støtter vindindustrien noen av valgene.

…så vi ikke opplever grønn kolonialisering og at urfolksinteresser ofres for vindindustrien. 

Venner, jeg startet med ett spørsmål:

Finnes det en fremtid for den sørsamiske reindrifta?

Og hvis svaret er ja, så må vi som samfunn være klar til å sikre grunnlaget for denne reindrifta. Det innebærer at vi må sikre at urfolksrettigheter og menneskerettigheter respekteres, så vi ikke opplever grønn kolonialisering og at urfolksinteresser ofres for vindindustrien.

Tusen takk for oppmerksomheten!

Se Siljes appell her: