Sametingets første digitale plenum

På grunn av pandemisituasjonen, er det dessverre ikke mulig å avholde sametingsplenum i Karasjok denne våren. Det arrangeres likevel et digitalt komité- og plenumsmøte denne uka. Sametingets første digitale plenumsmøte avholdes torsdag 11. juni fra klokken 09.00. Plenum kan som vanlig streames på Sametingets nettsider.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
09.06.2020
NSR

Sametingets første digitale plenum

Da Sametinget aldri har avholdt et digitalt plenum før er antall saker til behandling redusert på dette plenumsmøte. I tillegg til konstituering, og sametingsrådets beretning om virksomheten, er det satt opp fire saker på sakskartet; Sametingets reviderte budsjett for 2020, Søknad om permisjon fra vervet som representant for Anne Toril E. Balto, Etablering av Sámi giellagáldu og endringer i Sametingets møteplan 2020.

 

Sak 18/20 – Sametingets reviderte budsjett 2020

I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020, har regjeringen foreslått flere tilleggsbevilgninger til Sametinget. Derfor skal det totalt fordeles 5 099 000 kroner i revideringen av sametingsbudsjettet.

Av disse skal 4 000 000 brukes på tiltak for å styrke samisk næringsliv i møte med Covid-19 pandemien. Sametingsrådet foreslår blant annet at 2 000 000 skal gå til tilskudd til variert næringsliv, 1 000 000 i tilskudd til samisk reiseliv, 800 000 i tilskudd til kreative næringer og 200 000 til Dáidadállu.

Sametingsrådet foreslår også å bruke noe av tilleggsbevilgning til å sikre at samiske institusjoner får samme lønns- og prisvekst som norske institusjoner.

Du kan lese hele revidert budsjett her

 

Sak 20/20 Etablering av Sámi Giellagáldu – Sáme Giellagálldo – Saemien Gïelegaaltije

Siden 1990-tallet har man fra samisk hold jobbet med å få på plass et allsamisk fagorgan for nomering av de samiske språkene. Sámi Giellagáldu – Sáme Giellagálldo – Saemien Gïelegaaltije ble ved behandlingen av Sametingets budsjett for 2020 etablert som en permanent selvstendig enhet som skal være i drift fra 2021. I sak 20/20 vedtar Sametinget i Norge vedtektene for Giellagáldu, og etablerer Sámi Giellagáldu tilknyttet Sametinget i Norge som vertskap.

Sámi Giellagáldu – Sáme Giellagálldo – Saemien Gïelegaaltije vil fungere som en selvstendig enhet, selv om Sametinget i Norge fungerer som vertskap. Vedtaket som gjøres i saken trer i kraft, og Giellagáldu opprettes når sametingene i Finland og Sverige vedtar likelydende vedtekter, og underskriver samarbeidsavtale for driften av Sámi Giellagáldu.

Normering av språk er et grunnleggende arbeid for all språkbruk og –utvikling. Termer og utrykk er en forutsetning for bruk av samiske språk i det daglige, i det skriftlige språket, i mediene, i de sosiale mediene, og på alle andre språkarenaer. Språknormering utgjør grunnsteinen i alle språkutviklingstiltak. Hvis det ikke finnes termer og utrykk, så er det ikke mulig å gjennomføre andre språkutviklingstiltak, som for eksempel å produsere læremidler i og på samisk, utvikle korrektur- og andre språkutviklingsverktøy i og på de forskjellige samiske språkene. Derfor er det på høy tid at sametinget nå setter ned vedtektene for Sámi Giellagáldu – Sáme Giellagálldo – Saemien Gïelegaaltije.

Du kan lese sakspapirene i saken her

 

Sak 21/20 Endringer i Sametingets møteplan 2020

 På grunn av pandemisituasjonen trenger Sametingets plenumsledelse fleksibilitet til å endre på oppsatt møteplan for Sametinget. Sak 21/20 handler om å gi plenumsledelsen fullmakt til å endre møteplanen for de faste møtene vedtatt av plenum. Slike endringer skal gjøres i samarbeid med sametingsrådet, og gjøres kjent for gruppeledere og representanter umiddelbart. Plenumsledelsen ønsker at en slik fullmakt skal gjelde fra 11.06.2020 til 31.12.2020.

Plenumsledelsen tar sikte på å avholde en ukes komité- og plenumsmøte i tidsrommet uke 33 – 35.