Saker på Sametingets siste plenum i 2019

I november og desember arrangeres de siste plenumsmøtene på Sametinget i 2019. Plenumsmøtene er hvor alle sametingsrepresentantene samles til saksbehandling og vedtak i saker som er viktige for det samiske samfunnet. Under kan du lese kort om samtlige saker som skal opp, og se hvem som er våre kontaktpersoner i sakene. Sakene er inndelt i hvilke komiteer som behandler sakene.I november og desember arrangeres de siste plenumsmøtene på Sametinget i 2019. Plenumsmøtene er hvor alle sametingsrepresentantene samles til saksbehandling og vedtak i saker som er viktige for det samiske samfunnet. Under kan du lese kort om samtlige saker som skal opp, og se hvem som er våre kontaktpersoner i sakene. Sakene er inndelt i hvilke komiteer som behandler sakene.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
19.11.2019
NSR

Saker på Sametingets siste plenum i 2019

Sakspapirer kan du lese her

 

Plan- og finanskomiteen:

Sak 52/19      Sametingets budsjett 2020. 
Vår kontaktperson er sametingsråd Henrik Olsen

Sametinget behandler dette plenum sametingets budsjett for 2020. Kutt i tildelinger fra regjeringen gjør at årets budsjett gjør at vi ikke klarer å opprettholde lønns- og prisvekst i de samiske institusjonene, til samme nivå som norske institusjoner. Tross en krevende prosess, har sametingsrådet klart å legge til rette blant annet for en styrking av primærnæringene, en gjennomgang av reindriftsloven og reindriftsforvaltningen, og en kraftig litteratursatsing i årets budsjett.

 

Sak 53/19      Sametingets budsjettbehov 2021
Vår kontaktperson er skyggesaksordfører Anne Henriette Reinås Nilut

Sak 53/19 omhandler Sametingets budsjettbehov for 2012 som meldes til Staten. Sametingsrådet tar opp realnedgangen i årets budsjett til Sametinget, og viser til FNs rasediskrimineringskomités kritikk av Norges økonomiske forskjellsbehandling av den norske og den samiske befolkningen. Videre tar man opp fremgangen i en ny finansieringsordning av Sametinget på statsbudsjettet, behovet for reell lønns- og prisjustering, og ulike satsingsområder fra Sametinget.

 

Sak 55/19      Organisering av Sametingets ungdomspolitikk
Vår kontaktperson er Anne Henriette Nilut

Ungdomsorganisasjoner utgjør en viktig del av samisk sivilsamfunn. Per 2019 har Sametingets Ungdomsutvalg (SUPU) virket i 15 år, og den politisk uavhengige organisasjonen Noereh vært et alternativ for samisk ungdom til å engasjere seg for samisk kultur, politikk og samfunnsliv. I sak 55/19 drøftes Sametingets ungdomspolitikk, og blant annet videre oppfølging av SUPU og Noereh.

 

Oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen:

Sak 46/19      Kunstneravtalen 2020
Vår kontaktperson er saksordfører Karen Anette Anti

Kunstneravtalen er en årlig rammeavtale mellom Sametinget og Sámi Dáidáráđđi/Samisk kunstnerråd (SDR) om blant annet driftsstøtten til SDR, og de seks samiske kunstnerorganisasjonene, kunstnerstipender og innkjøpsordninger. Kunstneravtalen for 2020 ble inngått 15. oktober.

 

Sak 48/19      Sametingets handlingsplan for læremiddelutvikling 2020 – 2023

Vår kontaktperson er skyggesaksordfører Aili Guttorm

I sammenheng med det nasjonale læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 behandler Sametinget nå Sametingets handlingsplan for læremiddelutvikling 2020-2023. Handlingsplanen gir en beskrivelse av utviklingen av læremidler i perioden 2015-2019, belyser utfordringer ved læremiddelsproduksjonen, og kommer med konkrete tiltak og satsingsområder for perioden 2020-2023.

Noen av tiltakene som trekkes frem er grenseoverskridende skolesamarbeid om læremiddel, tettere arbeid opp mot læremiddelforlag, og å bygge sterkere miljøer for læremiddelproduksjon i sør- og lulesamiske språkområder.

 

Sak 51/19      Profesjonsutdanninger – implementering av samisk innhold og rekruttering for å møte kompetansebehov i det samiske samfunn

Vår kontaktperson er skyggesaksordfører Bjørn Thomas Åhrén

Den samiske befolkningen i Norge har rett til likeverdig tjenesteyting på linje med resten av befolkningen, uansett hvilken av landets kommuner de bor i. Dette innebærer at kompetanse om samene som urfolk og de rettigheter dette medfører for den enkelte same, må forefinnes innenfor alle profesjoner. Sak 51/19 handler derfor både om hvordan en implementerer kunnskap om samiske forhold og samfunn generelt i profesjonsutdanningene, og hvordan man øker samisk rekruttering til profesjonsutdanningene for å møte kompetansebehovene som idag finnes i det samiske samfunnet.

 

Nærings- og kulturkomiteen:

Sak 50/19      Šattolaš Sápmi – Bærekraftig næringsutvikling
Vår kontaktperson er saksordfører Ann Karin Kvermo 

Šattolaš Sápmi er en ny sametingsmelding om næringsutvikling, som følger opp Sametingsrådet frem sin redegjørelse om næringspolitikken fra 2018. Siden forrige næringsmeldinga i 2011, har det skjedd en rekke endringer i forholdene rundt samisk næringsutvikling som må adresseres.

En vesentlig del av meldingen dreier seg om virkeområdet for næringsutvikling (STN-området). I meldingen er det lagt opp til å avgrense virkeområdet. Bakgrunnen for det er at STN-området har økt i geografisk omfang uten at Sametingets virkemidler til næringsutvikling har økt. I meldingen legges det opp til tettere samarbeid med utvalgte kommuner for å få en positiv næringsutvikling. Dette skal skje med utgangspunkt i samisk språk, kultur og næring og bruke dette som et konkurransefortrinn i markedet

Sametingsrådet vil følge opp meldingen i de årlige budsjettene og rapportere til Sametingets plenum i årsmeldingen om framdrift og resultater knyttet til meldingen.

 

Sak 54/19      Sametingets innspill til reindriftsavtalen 2020/2021
Vår kontaktperson er skyggesaksordfører Jovna Vars Smuk 

Reindriftsavtalen er en årlig næringsavtale mellom regjeringen og reindriftsnæringa om de økonomiske rammene i reindrifta, hvor Sametinget har rett til å komme med innspill. Sametingsrådet foreslår sju særlige innspill til avtalen for 2020/2021: sikring av reindriftas arealgrunnlag; økonomisk utvikling i reindrifta; virkemidler som støtter opp om kulturell bærekraft og familiebasert reindrift, særlig kvinnerettede tiltak; rekruttering og kompetanseheving; velferdssordninger og HMS-tiltak i reindrifta, og på klima og miljø.