Saker på årets første sametingsplenum

Første uka i mars er alle de valgte sametingsrepresentantene samlet i Karasjok til årets første sametingsplenum. Her kan du lese litt om utvalgte saker.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
03.03.2020
NSR

Saker på årets første sametingsplenum

Sak 01/20 – Sametingets innspill til Jordbruksforhandlingene 2020

Hvert år forhandler staten og bondeorganisasjonene om rammevilkårene for landbruket i Norge gjennom jordbruksforhandlingene. Denne uka vedtar Sametinget våre innspill til jordbruksavtalen.

I våre innspill trekker NSR-rådet frem behovet for å holde melkekvotene på samme nivå i samiske områder, å prioritere det grovforbaserte husdyrholdet og behovet for en ny rovdyrpolitikk for blant andre sauenæringa. NSR løfter også betydningen av lokale meierier og slakterier inn i forhandlingene.

Du kan lese sakspapirene her, og du kan lese en pressemelding om desentraliserte slakterier og meierier her!

 

05/20 Sametingsrådets redegjørelse om samisk kulturminnevern

Hva er viktig for Sametinget med hensyn på kulturminner og kulturhistorie, og hvordan skal vi bruke våre ressurser og kompetanse til det beste for det samiske samfunnet? Det er spørsmålene som tas opp i Sametingsrådets redegjørelse om kulturminnevern.

Sametinget har forvaltningsansvar for samiske kulturminner og samisk bygningsvern i hele Norge. Siden forrige redegjørelse kom i 2012, har det kommet endringer i rammevilkår, kunnskapsgrunnlag, feltmetoder og i samfunnet generelt som påvirker det samiske kulturminnevernet. Redegjørelsen tar for eksempel opp hvordan klimaendringer, og nye digitale verktøy, endrer hvordan vi jobber med kulturminnevern.

Du kan lese redegjørelsen her

Sak 07/10 – Sametingets Møteplan for 2021

På årets første sametingsplenum vedtar man møteplanen for neste år. For NSR er det viktig at vi sametingspolitikere får nok tid til å lage og utføre den samepolitikken velgerne våre har valgt oss inn på, og vi kommer derfor til å motsette oss forslag om å kutte ned på komité- og plenumsmøter.

Du finner den foreslåtte møteplanen her

 

Sak 09/20 ­– Samisk immateriell kulturarv og UNESCO og konvensjonen om vern av immateriell kulturarv – oppfølging og muligheter

Samisk kulturarv er et fellesbegrep som brukes til å definere det som det samiske samfunnet definerer som et verdigrunnlag i den samiske kulturen. Immateriell kulturarv, kan kort oppsummerer sies å være den levende kulturarven som individer, grupper og folk innehar og overfører til de kommende generasjoner. Immateriell kulturarv i en samisk sammenheng kan være muntlige fortellertradisjoner for eksempel være: duodji, joiketradisjoner, slektskunnskap, naturkunnskap og næring.

UNESCO er et FN-organ som jobber for kulturers immaterielle kulturarv, og holder blant annet lister over truede kulturutrykk, og en representativ liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Denne saken tar opp hvordan Sametinget skal jobbe opp mot UNESCO, og hvilke muligheter samarbeidet med UNESCO gir for sametinget og samisk kulturarv.

Sakspapirene kan dere lese her

 

Sak 13/20 – Uttalelse Prop. L (2017 – 2018) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) – og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner

Høsten 2018 vedtok regjeringen endringer i sameloven om konsultasjoner, og fremmet disse endringene for behandling på Stortinget. Stortinget vedtok til stor forundring 9. mai å sende lovforslaget tilbake til regjeringen for alminnelig høring og ny behandling. Kommunal- og modenriseringsdepartementet sendte i november 2019 saken ut på alminnelig høring sammen med et uktast til veileder for behandling i kommuner og fylkeskommuner.

Sametinget har allerede i 2018 gitt våre syn på endringene i sameloven. Når saken nå er på høring for andre gang, velger man likevel å gi en ny uttalelse om de foreslåtte lovendringene.

Sametingsrådets forslag til uttalelse og tilhørende sakspapirer kan du lese her, for mer om konsultasjoner kan du lese Sametingspresident Aili Keskitalos kronikk om konsultasjoner.

Øvrige sakspapirer finner du her.