Reindriftsloven på 1-2-3

Det aller første samiske lovutvalget – reindriftslovutvalget – kom med sitt forslag til ny reindriftslov høsten 2022. Denne uka behandles saken på Sametinget, og er kan du lese hovedtrekkene fra saken!

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
22.02.2023
NSR

Reindriftsloven på 1-2-3

Sametinget har lenge jobbet for en helthetlig revidering av Reindriftsloven. Norske myndigheter har tidligere kun vært interessert i å behandle enkeltparagrafer, slik som forslaget som individmerking av rein, som Sametinget har gått imot.

Dagens reindriftslov er preget av statens behov for kontroll, mer enn reindriftas urfolksrettigheter, fremtid og utviklingsmuligheter.

Sametinget og NRL har sammen satt ned et reindriftlovutvalg. De har nå kommet med et forslag som har vært ute på høring. Nå sendes forslaget og høringsinnpillene til Regjeringen og Stortinget som et grunnlag for videre arbeid.

Men skal Sametinget mene noe om en reindriftslov? NSR mener at Sametinget som samenes folkevalgte parlament skal ha en rolle i en lov for en samisk næring som reindrifta. Vi registrerer at Ap ikke ønsker å ta del i dette, men overlater dette til Regjeringen.

Noen hovedpunkter fra det nye forslaget:

 • Urfolksrettigheter er innarbeidet i lovforslaget ved det presiseres at loven skal anvendes i tråd med ILO 169 og folkerettslige bestemmelser om urfolk.
 • Reindriftas selvstyre styrkes.
 • Reindriftas definisjon av bærekraft skal være gjeldende.
 • Sterkere arealvern for reindriftsområder. Fritt og forhåndsinformert samtykke (FPIC) skal gjelde, samlede virkninger skal vurderes, reindriftsfaglig kunnskap skal vektlegges og berørte reineiere skal ha rett til å delta på alle stadier i planprosesser.
 • Reindriftslovutvalget støtter ikke obligatorisk individmerking av rein, og viser til at dette vil svekke samisk kultur i reindriften.
 • Siidaens posisjon styrkes i loven.
 • Det skal ikke være mulighet til å utføre inngrep i det samiske reindriftsområdet som medfører at siidaer får redusert sitt øvrige fastsatte reintall.
 • Viktige forvaltningsoppgaver flyttes fra statsforvalteren til et nytt organ: regionale reindriftsstyrer.
 • Reindriftsstyret videreføres: fire medlemmer oppnevnes av Kongen og fire medlemmer av Sametinget i samråd med reindriftens organisasjoner.
 • Skillet mellom privatrettslig styring og offentligrettslig forvaltning klargjøres. Privatsrettslige tvister skal løses av en egen reindriftsdomstol, som er en jordskifterett med særskilt reindriftskompetanse.
 • Den nåværende reindriftsloven har et stort fokus på straff. Det nye lovforslaget har ryddet opp i dette. Ulovlig virksomhet innen reindriften skal ikke medføre uforholdsmessige eller urimelige konsekvenser.
 • Forhåndstiltredelse forbys. Det betyr at staten ikke kan gi tillatelse til forhåndstiltredelse for arealinngrep før lovligheten av tiltaket er vurdert. Med dagens forslag til reindriftslov ville ikke Fosen Vind fått tillatelse til å starte bygging av vindkraftanlegget før saken ble avklart i rettssystemet.
 • Reindriftslovutvalget har ikke funnet løsning på siidaandelsordningen. NSR mener at dette må utredes grundigere

Dersom du har spørsmål eller innspill til saken kan du ta kontakt med NSRs sametingsrepresentant Sara Katrine Aleksandersen som er saksordfører når saken behandles i Sametingets komite- og plenumsmøte.

E-post: sara.katrine.aleksandersen@samediggi.no