Ønsker urfolksretningslinjer i kommunene

Denne uka behandler Sametinget ny planveileder for å hjelpe kommuneadministrasjoner hensynta samiske hensyn i sitt planarbeid. I den forbindelse oppfordrer NSR-leder Runar Myrnes Balto kommuner og fylkeskommuner til å utforme etiske retningslinjer for samiske forhold i kommunalt planarbeid.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
03.12.2020
NSR

Ønsker urfolksretningslinjer i kommunene

Denne uka behandler Sametinget ny planveileder for å hjelpe kommuneadministrasjoner hensynta samiske hensyn i sitt planarbeid. I den forbindelse oppfordrer NSR-leder Runar Myrnes Balto kommuner og fylkeskommuner til å utforme etiske retningslinjer for samiske forhold i kommunalt planarbeid.

– Vi etterlyser overordna retningslinjer for hvordan kommuner- og fylkeskommuner kan drive planarbeid på en måte som ivaretar samiske hensyn, sier Runar Myrnes Balto, sametingsrepresentant og leder i Norske Samers Riksforbund (NSR).

Vi etterlyser overordna retningslinjer for hvordan kommuner- og fylkeskommuner kan drive planarbeid på en måte som ivaretar samiske hensyn

Balto mener at retningslinjer kan hjelpe kommunene implementere urfolksrettigheter i planarbeidet sitt.

– Samiske rettigheter er nedfelt i menneskerettighetene og i norsk lovverk, men det er i kommuneadministrasjonene at det meste av planleggingen som påvirker samiske næringer og hensyn gjøres. Retningslinjene vi etterlyser vil gjøre det lettere å implementere urfolksrettigheter i daglig politikk og planarbeid, sier sier Balto

Balto mener at samiske hensyn må forstås bredt, og inkludere primærnæringer som reindrift og fiske, og annen tradisjonell samisk kulturutøvelse og utmarksbruk.

– Det er mange samiske interesser med rettigheter og behov som må tas på alvor planarbeidet lokalt. Det gjelder åpenbart reindrifta og sjøsamisk fiskeri, men i aller høyete grad også tradisjonelle utmarksbrukere som driver med for eksempel fiske, jakt eller bærplukking, sier Balto.

Slike retningslinjer vil gi forutsigbarhet for både samiske rettighetshavere, og for de som jobber med planarbeid i kommunene

Bruk av etiske retningslinjer som et styringsverktøy for menneskerettigheter og miljøhensyn er vanlig internasjonalt blant selskaper som vil ta samfunnsansvar. Balto tror at planer kan hjelpe kommuneadministrasjonene med å få et helhetlig perspektiv på samiske interesser og kommuneplanlegging.

– Slike retningslinjer vil gi forutsigbarhet for både samiske rettighetshavere, og for de som jobber med planarbeid i kommunene, avslutter Balto.

Forslaget om å utforme etiske retningslinjer er levert som merknad i sak 59/20 Sametingets planveileder, og vil følge saken.