NSR for framtidens samiske samfunn!

Norske Samers Riksforbund (NSR) har lagt fram valgprogrammet for det neste sametingsvalget. Ved vårt digitale landsmøte vedtok vi et grundig, ambisiøst og progressivt valgprogram. Vår visjon er at samer skal kunne leve gode liv, i hele Sápmi. Vi er fortsatt garantisten for utvikling av det samiske samfunn, og for samiske rettigheter. I programarbeidet har vi særlig løftet frem tre satsinger: digitalisering, bærekraftige samiske næringer og arbeidsplasser, og klima og miljø.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
05.02.2021
NSR

NSR for framtidens samiske samfunn!

Norske Samers Riksforbund (NSR) har lagt fram valgprogrammet for det neste sametingsvalget. Ved vårt digitale landsmøte vedtok vi et grundig, ambisiøst og progressivt valgprogram. Vår visjon er at samer skal kunne leve gode liv, i hele Sápmi. Vi er fortsatt garantisten for utvikling av det samiske samfunn, og for samiske rettigheter.

I programarbeidet har vi særlig løftet frem tre satsinger: digitalisering, bærekraftige samiske næringer og arbeidsplasser, og klima og miljø.

Digitalisering gir muligheter for Sápmi. Vi ønsker å bruke digitaliseringa av samfunnet til det beste for det samiske folket. Vi blant annet at det igangsettes et prøveprosjekt med e-legeordning ved Sámi klinihkka. En slik ordning kan gjøre at samer kan få samiskspråklig helsehjelp over hele Sápmi.

Digitale løsninger er også en gullgruve for samisk språkarbeid og språkopplæring. Apper og programmer kan gjøre det lettere å lære og øve på samiske språk, og kan være et kjærkomment tilskudd for samer som ønsker å ta hjertespråket tilbake. Retteprogrammer, ordlister og samiske tastatur er alle språkverktøy som gjør det lettere å bruke samiske språk i det hverdagslivet, og vi mener det finnes ytterligere potensial på dette området.

Gaming opptar en stor del av unge samers liv, og fortjener å anerkjennes som den sosiale arenaen det for mange er. Vi tror at gaming har et stort potensial som en samisk språkarena i hverdagen. Vi vil støtte aktører som jobber med å få samisk språk inn i gamingverden, slik at vi og våre barn kan spille minecraft og andre spill på samiske språk.

Gjennom våre år i sametingsrådet har vi støttet unge som ønsker å etablere seg som fiskere, bønder som vil utvikle drifta, kulturnæring og reiseliv. Innad i NSR jobber vi nå med å utvikle politikk for å skape nye og videreutvikle arbeidsplasser i Sápmi. Vi mener at tiden er kommet for at også Sametinget lager en strategi for å møte behovet for nye samiske arbeidsplasser. Både i tradisjonelle primærnæringer som reindrift, utmarksbruk, jordbruk og fiske, og i næringer som reiseliv og kultur er det potensiale for å videreutvikle og skape nye arbeidsplasser i hele Sápmi.

Vi ser også samtidig at både innenfor tradisjonelle og nye næringer er behov for økonomisk og faglig støtte til folk som ønsker å skape noe nytt, eller vil utvikle sin arbeidsplass. Derfor vil vi opprette et kompetansesenter for samisk innovasjon og entrepenørvirksomhet. Vi vil også få på plass et samisk såkornfond som kan hjelpe engasjerte entreprenører og gründere å realisere sine prosjekter.

Farlige klimaendringer har i de siste årene vist seg å være den største trusselen mot samiske samfunn og rettigheter. Sápmi og samiske næringsutøvere rammes allerede av klimaendringer, og vi har både behov for politikk som stanser de verste klimaendringene. Men vi må også allerede nå begynne tilpasning til nye klimatiske forhold. Vi må ha ordninger som gjør at reindriftsutøvere kan starte på den omstillinga som kreves, når været og forholdene ikke er som de har pleid å være.

Samtidig som klimaendringer truer naturen og våre samiske næringer, ofres samiske rettigheter for å bygge ut såkalt grønne løsninger som vindkraft. Vi kaller dette grønn kolonisering. Vi kan ikke akseptere at klimakampen skal brukes som et dekke for videre utnytting av Sápmi gjennom vindturbiner, og såkalte grønne gruver. Urfolks stemme må høres i klimapolitikken, både i Norge og internasjonalt, slik at klimatiltak styrker, og ikke raserer, samisk kultur og og urfolks kulturer.

Samtidig som vi ønsker å finne løsninger for å skape nye og utvikle bærekraftige samiske næringer, skal NSR alltid være garantisten for samiske rettigheter.  Dette er samiske rettigheter til land og vann som er viktig for at flere samiske næringer kan ha en god framtid. Dette er våre rettigheter til å få undervisning i og på samisk. Og dette er våre rettigheter til helsehjelp der språk og kultur tas på alvor, slik at vi møtes med forståelse når vi trenger når vi trenger det som mest.

Det samiske samfunn bygges på ulike nivå, på ulike måter og i samarbeid med andre. Vi vil at Sametinget som folkevalgt organ skal være et organ som skal være til stede for deg, og støtter deg når du trenger det. Sametinget skal være et sterkt organ som taler samenes sak, samtidig som det hjelper og støtter den enkelte same med i språk, prosjekter og drømmer. NSR mener at Sametinget skal være støtte for samer, og for det samiske samfunn – vi vil være en støtte for deg!