Høringsuttalelse til 420 kV-ledning mellom Skaidi og Lebesby

På bakgrunn store konsekvenser, ikke oppfylte forututsetninger ved tidligere utbygginger og manglende behov for større kapasitet i strømnettet i Øst-Finnmark - stiller NSR seg negativ til ny 420 kV-ledning mellom Skaidi og Lebeseby.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
10.06.2021
NSR

Høringsuttalelse til 420 kV-ledning mellom Skaidi og Lebesby

Samenes rettigheter og Norges internasjonale forpliktelser

FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, Grunnlovens § 108, FNs urfolkserklæring (UNDRIP), Naturmangfoldloven og Konvensjon om biologisk mangfold (CBD) er bare noen av forpliktelsene Norge har i forhold til samene som urfolk. NSR ser ikke at det er gjort noen som helst vurderinger i forhold til disse rettighetene i konsesjonssøknaden. Det må være et minstekrav at slike rettslige forhold blir vurdert i saker som berører det samiske folk.

Statnett har ikke vurdert hvordan samisk kultur, næring, språk og samfunnsliv kan bli påvirket av eventuell ny 420-kv-linje.

Samisk kultur, næring og samfunnsliv

Statnett har ikke vurdert hvordan samisk kultur, næring, språk og samfunnsliv kan bli påvirket av eventuell ny 420-kv-linje. I forskrift §10b i forskrift om konsekvensutredninger, skal utbygger gjøre en grundig vurdering av tiltaket og om det vil komme i konflikt med samiske utmarksnæringer eller reindrift. NSR kan ikke se at slike vurderinger har blitt gjort.

 

Reindrift 

Reindrifta er en unik og viktig næring som opprettholder samisk språk og kultur og en økonomisk, kulturell og bærekraftig bærebjelke for det samiske samfunn. En eventuell ny 420kv-linje vil bli et enormt arealinngrep i samiske områder og tilgjengelig beiteareal er det viktigste premisset for reindrift. Etter plan og bygningsloven er utbygger forpliktet til å belyse konsekvenser et tiltak kan ha for samisk utmarksnæringer eller reindrift, men det er ikke brukt reindriftsfaglig kompetanse under utarbeidelsen av konsekvensutredningen. Et problem i de fleste arealinngrepssakene er at de kumulative effektene over tid ikke blir vurdert. NSR kan ikke se at samlede kumulative effekter er vurdert i dette tilfellet heller.

Det er med skuffelse NSR må konstatere at disse og flere andre av Sametingets forutsetninger ikke er oppfylt.

Erfaringer fra Balsfjord – Skaidi

NSR viser til sak 12/15 i Sametingets plenum der Sametinget behandlet 420kv-linja mellom Balsfjord og Skáidi. Der ble det lagt en rekke forutsetninger for Sametinget sitt vedtak om ikke å motsette seg utbygging av linja. Blant forutsetningene var at etableringen av kraftlinjen ville få konsekvenser for fremtidige avgjørelser om ytterlige inngrep slik som hyttebygging, veier, gruvedrift og vindmøller – fordi kraftlinja utgjorde et så stort inngrep og man i flere distrikter allerede hadde overskredet tålegrensen for hva som var folkerettslig akseptabel. Andre forutsetninger som ble lagt var blant annet at regjeringen skulle anerkjenne behovet for helhetlige konsekvensutredninger, at det skulle hentes inn forhåndsinformert samtykke fra alle samiske rettighetshavere. Det er med skuffelse NSR må konstatere at disse og flere andre av Sametingets forutsetninger ikke er oppfylt.

Statnett poengterte i 2018: “Vi kjenner per i dag ikke til konkrete forbruksplaner som er store nok til å utløse større nettinvesteringer”

Natur og klima

Statnett viser i sin konsesjonssøknad og med N3-prosjektet til mulige fremtidige behov for strøm i regionen. Statnett legger hypotetiske fremtidige behov slik som ny petroleumsvirksomhet og mer vindkraftutbygging samt tilrettelegging for fremtidig økt forbruk som avgjørende premisser for ny 420kv-linje.

Norge har forpliktelser til å både ta vare på naturmangfold og kutte klimautslipp. Etter Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til å kutte utslipp av karbon med minst 50 prosent  innen 2030. For å nå disse målene kan ikke ytterligere petroleumsvirksomhet bli realisert og kan ikke legges som premiss for utbygging av ny 420kv-linje. Samtidig har rapporten fra det internasjonale energibyrået hvor ny leting etter petroleum frarådes gjort at behov for elektrisitet til utvidelse av petroleumsinstallasjoner uaktuelt. Planer om jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes har ulike finske myndighetsorganer gått bort fra. Vindkraftverk er verken forenlig med behovet for å ivareta naturmangfold, eller med reindrift. Dette er godt dokumentert.  NSR legger dermed til grunn at at det ikke er behov for kraftlinja, slik også Statnett poengterte i 2018: “Vi kjenner per i dag ikke til konkrete forbruksplaner som er store nok til å utløse større nettinvesteringer”

Norske Samers Riksforbund stiller seg derfor negativ til ny 420kv-ledning fra Skaidi til Lebesby og ber med dette NVE om ikke å godkjenne søknaden.

Konklusjon

NSR viser til manglende utredning samisk kultur, næring, språk og samfunnsliv vil påvirkes av linja, samt at konsekvensutredning ikke er gjort med reindriftsfaglig kompetanse. NSR viser til at konsekvensene vil bli svært store for både reindrift, samiske utmarksnæringer og naturen. Behovet for denne linja ser heller ikke ut til å være tilstrekkelig dokumentert, dette har også Statnett gitt uttrykk for er tilfelle.  Erfaringene fra etableringen av 420kv-linja fra Balsfjord til Skaidi viser dessverre også at konsekvensene blir uakseptabelt store, og at forutsetninger for utbyggingen ikke blir fulgt. Norske Samers Riksforbund stiller seg derfor negativ til ny 420kv-ledning fra Skaidi til Lebesby og ber med dette NVE om ikke å godkjenne søknaden.