Ber om uavhengig gransking av Fosen-saken

Posisjonen på Sametinget (Beiveálgu-gruppa; Norske Samers Riksforbund, Senterpartiet og Ávjovári Johttisápmelaččaid Listu) ber om en uavhengig gransking av Fosen-saken, fra første saksbehandling til oppfølgingen av dommen fra Høyesterett

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
07.03.2023
NSR

Ber om uavhengig gransking av Fosen-saken

Ber om uavhengig gransking av Fosen-saken

Posisjonen på Sametinget (Beiveálgu-gruppa; Norske Samers Riksforbund, Senterpartiet og Ávjovári Johttisápmelaččaid Listu) ber om en uavhengig gransking av Fosen-saken, fra første saksbehandling til oppfølgingen av dommen fra Høyesterett.

– Staten sitter på eiersiden av Fosen vindkraftanlegg gjennom Statkraft, er konsesjonsmyndighet, har vært partshjelp i rettsprosessen, gitt investeringer til utbyggingen gjennom Stortinget og skal også følge opp Høyesterettsdommen. Det er lite tillitsvekkende at staten sitter i mange roller på en gang, og vi stiller spørsmål ved om det er riktig at staten tilgodeser seg selv, sier parlamentarisk nestleder i NSR Maren Benedicte Nystad Storslett.

For 512 dager siden konstaterte Høyesterett at Olje- og energidepartementets konsesjons- og ekspropriasjonsvedtaket strider mot reineiernes rettigheter etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27 (SP27) og at vedtakene derfor er ugyldige.

– Vindkraftverkene på Storheia og Fosen har ikke gyldig konsesjon og driftes derfor ulovlig på et landområde Fosen Vind AS ikke har lovlig tilgang til. Vi mener derfor at kraftproduksjonen må stanses og omsetningen som er generert av det ulovlige anlegget fryses frem til saken er løst, fortsetter Nystad Storslett.

Samerettsutvalget II foreslo at det bør lages saksbehandlingsregler som skal gi retningslinjer i lov for hvordan staten skal behandle arealsaker, slik at staten ikke havner i en situasjon der staten bryter SP27. Regjeringen har ment at den er i stand til å unngå dette uten slike saksbehandlingsretningslinjer, men Fosen-saken viser behovet for slike retningslinjer i lov.

Økokrim beskriver også i sin trusselvurdering for 2022 hvordan ulovlige terrenginngrep truer naturen. Økokrim skriver at “Utbygging av landbaserte vindkraftanlegg fører også til store naturinngrep og flere eiere av vindkraftanlegg er anmeldt for bygging i strid med konsesjoner eller miljøhensyn. Høyesterettsdommen i Fosen-saken slo fast at vindkraftutbyggingen var i strid med FN konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.” Videre at “Kriminaliteten er forsettlig og systematisk og kan pågå over lang tid med svært negative konsekvenser for mennesker og omkringliggende natur og dyreliv. Inngrepene er ofte irreversible.”

– Det er en dyp tillitskrise mellom samene og den norske stat. Denne tillitskrisen må regjeringen søke å bøte på. Fosen-samene har ventet i over 500 dager på at Høyesterettsdommen skal følges opp, samtidig som de lever med et pågår et menneskerettighetsbrudd. Regjeringen må få stoppet dette og følge opp reperasjonsplikten. Staten må også sette igang en uavhengig gransking så vi kan sikre at dette ikke kan skje igjen, avlsutter Nystad Storslett.