Deltakelse NRSs landsmøte

Gaajh luste Nöörjen Saemiej Rïjhkesiebrien rïjhketjåanghkosne årrodh vihth! Noerhte-Trööndelaagen Saemien Siebrien saadthalmetjh NSRn rïjhketjåanghkosne Áltesne. Gieltegs aamhtesh jïh digkiedimmieh. // Så artig å være på NSRs landsmøte igjen! NTSS sine delegater på NSRs landsmøte i Alta. Spennede saker og diskusjoner. Grethe Dunfjeld, Jon Anta Eira-Åhrén, Maja Kristine Jåma

Kategori
Nord-Trøndelag sameforening
Forfatter
NSR NSR
Dato
24.09.2022
Nord-Trøndelag sameforening

Deltakelse NRSs landsmøte