Høringsuttalelse til Tjeldsund kommune sin samfunnsplan

Iinná ja biras sámiid searvi – IBSS har avgitt høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel for Tjeldsund kommune 2022–2034. IBSS berømmer kommunen for forarbeidet med samfunnsplanen, og mener at det er positivt at kommunen har avholdt innspillsmøte for representanter for samiske interesser.

Kategori
Iinná ja Biras Sámiid Searvi
Forfatter
Iinná ja biras sámiid searvi
Dato
03.02.2022
Iinná ja Biras Sámiid Searvi

Høringsuttalelse til Tjeldsund kommune sin samfunnsplan

I høringsuttalelsen tar IBSS opp en rekke forhold:

Synliggjøring av samisk språk 

Tjeldsund kommune gjør allerede i dag et godt arbeid med å synliggjøre samisk språk på skilting med mer. IBSS er ikke i tvil om at dette arbeidet er prioritert fra kommunenes side, men mener likevel at synliggjøring av samisk språk bør fremgå som et klart mål eller strategi i samfunnsplanen.

Bærekraftig utvikling av Tjeldsund 

IBSS mener at det er viktig at det gis kvalitative og gode tjenester i barnehager og skole, og vi støtter punktet om å sikre kompetanse innen samisk språk og kultur i skole og barnehage. For det samiske barnehagetilbudet er det helt essensielt at kommunen legger til rette for en styrkning og videreutvikling av barnehagetilbudet i Planterhaug. For å gjøre barnehagen attraktiv, er det viktig at veiene til barnehagen og i bygdene generelt vedlikeholdes. 

Når det kommer til skoletilbud er det viktig at opplæringen i og på samisk videreutvikles i hele kommunen. I og med at Tjeldsund kommune er del av forvaltningsområdet for samiske språk, vil et naturlig steg videre være å tilby opplæring på samisk i flere fag. En slik prosess bør skje i konsultasjoner med det samiske foreldrenettverket. 

Næring og kompetanse 

IBSS vil peke på at Tjeldsund kommune har hatt en positiv utvikling når det gjelder samiske språk, kultur og samfunnsliv. Den delen av Tjeldsund kommune som utgjorde gamle Skånland kommune er både del av Sametingets virkeområde for tilskudd til næringsutvikling og kystfiskekvoteområdet som gir tilgang på tilleggskvoten for torsk. Samiske næringer er viktige bærere av den samiske kulturen, og IBSS ønsker å jobbe sammen med Tjeldsund kommune for å utvide de to ordningene til å gjelde hele nye Tjeldsund kommune. 

Trygt og godt å bo og leve i Tjeldsund 

IBSS mener at det er svært positivt at strategien er klar på at det samiske perspektivet skal ivaretas i helse- og omsorgstjenesten. Vi ser derfor et behov for å utrede mulighetene og interessen for bo- og omsorgstilbud, samt møtteplasser, i de samiske bygdene. 

Videre mener IBSS at samfunnsplanen bør inneholde et strategipunkt om tiltak mot mobbing og samehets. 

Skogbruk 

IBSS viser til strategipunktet om å oppfordre til utarbeidelse av skogsbruksplaner for å kartlegge og få oversikt over kommunenes ressursgrunnlag, samt punktet om økt aktivitet i skogbruket under arealstrategi. 

I de siste årene har flere grunneiere i de samiske bygdene solgt skog til skogbruksnæringen, og en stor del av den nedhugde skogen har vært gran som ble plantet for flere tiår siden. IBSS viser til at gran ikke hører naturlig hjemme i våre områder og at den fortrenger andre planter og ressurser som bær. Videre legger gran beslag på beitearealer og gjør ferdsel generelt vanskeligere. IBSS mener også at det er andre tresorter som egner seg bedre til skogbruk enn gran. 

IBSS er kjent med at flere grunneiere har mottatt beskjed fra Tjeldsund kommune om å plante gran på eiendommer hvor det tidligere har vært granskog.

IBSS mener at det samfunnsplanen bør inneholde et punkt der kommunen søker å tillate at foryngelse av skog i de samiske bygdene kan skje med andre treslag enn gran. 

Krav om konsultasjoner 

På denne bakgrunnen ber IBSS om konsultasjoner om samfunnsplanen, der det er av særlig interesse for oss å konsultere om skogsdrift og foryngelse av skog. 

Høringsuttalelse: Dielddanuorri – Høring samfunnsplan – IBSS