Ávjovárri valgkrets

NSRs liste i Ávjovárri valgkrets

1.

Aili Keskitalo (1968) er fra Kautokeino og jobber som parlamentarisk leder for NSR. Hun er presidentkandidat for NSR ved sametingsvalget. Hun har tidligere jobbet for Samisk høgskole og Kautokeino kommune, og har Master of Public Administration (MPA) fra Copenhagen Business School.

 

2.

Áilen-Nigá Máhtte / Mathis Nilsen Eira (1949) er fra Karasjok og har i hele sitt voksne liv arbeidet med og i reindriften. Han har hatt flere verv i Norske Reindriftsamers landsforbund og har erfaring som kommunepolitiker i Karasjok.

 

3.

Sandra Andersen Eira (1986)arbeider som fisker og bor i Russenes i Porsanger. Hun har tidligere vært mannskap i Finnmark, Troms og Nordland, både innen garn- og linefiske. Hun fisker nå i Vest-Finnmark med egen sjark.

 


4. Klemet Erland Hætta (1973) – Masi
5. Celine Boyne Lamo (1995) – Karasjok
6. Kjell Birkely Andersen (1958) – Stabbursnes
7. Ol Johan Gaup (1986) – Kautokeino
8. Magnar Aslaksen (1964) – Karasjok
9. Maren Benedicte Storslett (1996) – Kautokeino
10. Laila Elisabeth Nystad (1995) – Karasjok
11. Nils Jovnna Gaup Grønmo (1994) – Karasjok
12 Ellen J. S. Eira (1955 ) – Kautokeino
13. Anders Nils Utsi (1967) – Karasjok
14. Ann-Britt Birkeli (1955) – Lakselv
15. Saia Marilena Stueng (1993) – Karasjok
16. Ole Henrik Magga (1947) – Kautokeino

NSRs representanter i Ávjovárri vil jobbe for

 1. At Samisk kunstmuseum og teaterbygget for Beaivváš bygges.
 2. At det utvikles en utstilling om Alta-saken, som kan være starten på et kultur- og dokumentasjonssenter i Máze.
 3. At det opprettes et senter for samisk joik og musikk.
 4. Bedre samiske medietilbud til barn og unge. Stimulere til produksjon av ere samiskspråklige lmer for barn og unge.
 5. Arbeide for digitalisering av gamle filmer, lydopptak og bilder for å dokumentere kultur, arv og historie.
 6. Produksjon av nye læremidler. Det skal lønne seg for lærere å drive læremiddelutvikling.
 7. Styrke det samiske innholdet i SFO og kulturskoletilbudet.
 8. Samisk språksenter til Karasjok – språkrøkt og språkutvikling er viktig.
 9. Etablering av fagskole i reindrift og meahcásteapmi.
 10. Styrking av rekrutteringen til de samiske videregående skolene.
 11. Utvikling av Samisk høgskole til vitenskapelig høgskole og universitet.
 12. Styrking av lærlingeordningen i reindrift og duodji, bedre lærlinglønn og smidigere kriterier.
 13. God kvalitet og flere arbeidsplasser innenfor samisk reiseliv, basert på samisk autentisitet.
 14. Tilretteleggelse for småskalaproduksjon og salg av lokale matprodukter.
 15. FeFo: vedteiger skal være gratis og elgjakta skal ikke bli for dyr for fylkets innbyggere.
 16. Et nei til strukturering av kystflåten og ja til leveringsplikt for trålerflåten.
 17. At Sametinget skal være aktiv i utviklingen av reindriftspolitikk, og arbeide for vern av arealer for landbruk og beitenæringer.
 18. Helhetlig gjennomgang av reindriftsloven, evaluering av nyordningen i reindriftsforvaltningen, og vurdere å opprette en egen intern (arealfordelings-) rettighetskommisjon for reindrift.
 19. Reintallstilpasningen må skje i samarbeid med reindrifta og med avviklingsordninger for dem som ønsker det.
 20. Å styrke rekrutteringsordninger for ungdom som vil etablere seg innenfor yrkesfiske. (For eksempel støtte til sikkerhetskurs og utstyr, smidigere nansieringsordninger ved førstegangsinvestering for ungdom).
 21. Bedre rammevilkår for landbruket i samiske områder.
 22. At samiske eldre skal få omsorg basert på samisk språk, verdier og tradisjoner, og det skal føres tilsyn med kommunenes tilbud for å sikre dette.
 23. At samiske barns rettigheter skal sikres i møte med barnevernet og rettsvesenet.
 24. At alle skal kunne snakke samisk hos legen og på sykehuset.
 25. Bygging av Samisk helsepark.
 26. Duodji og meahcásteapmi er viktige språk- og tradisjonsbærere. Vi trenger nye måter å lære ungdommen dette på.
 27. Et nei til utvidelse av nasjonalparker hvis det hindrer lokal samisk bruk.
 28. En ny rovdyrspolitikk med lavere bestandsmål både på land og i vann.
 29. Ingen ny gruvedrift i samiske områder før vi har et tilfredsstillende lovverk på plass som tar hensyn til samiske interesser.
 30. Å styrke fastboendes tradisjonelle rettigheter til jakt og fiske. Motorferdselloven skal tilpasses kulturbasert utmarkshøsting. Utmarksnæringsutøvere skal kunne bruke motorkjøretøyer i sin næring, herunder også samisk reiselivsnæring.
 31. Å forbedre kollektivtilbud, mobildekning og bredbåndsdekning. Vi må ha god kommunikasjon for desentralisert bosetning.
 32. Sametingets valgmanntall: automatisk beskjed til barn av manntallsførte om at de har rett til å registrere seg.
 33. Å styrke Sametingets samarbeid med kommunene Karasjok, Kautokeino og Porsanger, og styrke det samiske organisasjonslivet.
 34. Arbeide for mer samarbeid og forståelse mellom beitenæringene og utmarksnæringene, for eksempel i form av flerbruksplaner og kontaktutvalg.
 35. Ta initiativ til et arbeid for å løfte fram samiske pionerer og helter.
Sandra Andersen Eira og Aili Keskitalo. Alle foto utenom foto av Mathis Nilsen Eira: Marie Louise Somby