Reindrift

Reindrifta er en viktig samisk næring, både kulturelt og i forhold til sysselsetning og verdiskapning. NSR arbeider for å styrke reindriftas rett til intern selvbestemmelse.

bohccot

NSR vil styrke reindriftsnæringen som grunnlag for sysselsetting og verdiskaping innenfor en bærekraftig ramme. Samtidig er reindrifta en sterk samisk kulturbærer. Derfor må det være et mål å sikre at verdiskapningen økes samtidig som kulturelle og samfunnsmessige sider av næringen blir ivaretatt.

NSR støtter målsettingen om en økologisk, kulturell og økonomisk bærekraftig reindrift. Reindriftens rammebetingelser må styrkes. NSR vil også følge opp den nye reindriftsloven, og fortsette arbeidet for styrking av reindriftas rett til intern selvbestemmelse i den framtidige revisjonen av reindriftsloven.

På Sametinget vil NSR arbeide for: 

  • at reindriftas arealvern styrkes gjennom innføring av nasjonale planretningslinjer for reinbeiteområdene
  • at bestemmelsene i reindriftsloven og plan- og bygningsloven samordnes for å styrke reindriftens innflytelse i samfunnsplanleggingen
  • at reindrifta sikres reell mulighet til deltagelse i planprosesser
  • at reindrifta sikres mulighet til tvisteløsningsorgan på linje med andre næringer
  • at reindrifta sikres større grad av selvstyre, gjennom endring av reindriftsloven
  • at det i samarbeid med NRL, reindriftsforvaltninga og departementet gjennomføres en utredning av fremtidig forvaltning av reindrifta, herunder også Sametingets rolle
  • at innholdet i bærekraftbegrepet (økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft) operasjonaliseres i samarbeid med næringen
  • at Jernbaneverket pålegges å sikre utsatte jernbanestrekninger med gjerder som hindrer reinpåkjørsler
  • å jobbe for reduksjon av salting av veier der rein ferdes.

NSRs handlings- og prinsipprogram for 2013-2017 ble vedtatt på NSRs 42. landsmøte i Tromsø. Handlings- og prinsipprogrammet kan leses i sin helhet her:
→ NSRs handlingsprogram
→ NSRs prinsipprogram