Gáisi valgkrets

Her finner du NSRs lokale valgprogram for Gáisi valgkrets. Valgkretsen består av kommunene Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Senja og Sørreisa.

Gáisi valgkrets

NSR i Gáisi valgkrets vil arbeide for:

 • At alle skal føle seg inkludert i det samiske mangfoldet, uavhengig av identitet, språklig og kulturelt utgangspunkt.
 • En god og forutsigbar finansiering av Samisk hus i Tromsø og støtte til nye initiativer slik som Romsa Kunsthall og Áillohaš-rommet i Kåfjord.
 • At sjøsamenes historiske rettigheter til fiskeressursene anerkjennes, og at en større andel av totalkvotene settes av til befolkningen i kystkommunene.
 • At reindrifta sikres gode levekår med et godt arealvern og en reindriftsvennlig rovdyrpolitikk. Vi går imot etablering av flere landbaserte vindkraftverk.
 • Å styrke de samiske bygdene gjennom utvikling av landbruket, utmarksnæringer og realisering av NSRs tilflyttingsplan.
 • Å styrke og videreutvikle eksisterende samiske institusjoner og møteplasser, slik som Riddu Riđđu.
 • At det opprettes flere samiske barnehager og barnehageplasser, samt at alle samiske barn skal få en barnehagegaranti.
 • Et kvalitetsløft på samiskopplæringen på alle nivåer i skolen, og tiltak for å bedre samiske ungdommers oppvekstvilkår.
 • At UiT tar et større ansvar for å utdanne kompetansen som det samiske samfunnet trenger; at de utvider sitt tilbud for å utdanne samisklærere og øker samisk kulturkunnskap i alle sine utdanninger.
 • At flere kommuner i valgkretsen går inn i det samiske språkforvaltningsområdet.
 • At kunnskapsnivået om regionens samiske tilhørighet og historie økes i hele befolkningen. Større kunnskap og positiv synliggjøring er med på å forebygge samehets.
 • At alle samer sikres tilgang til likeverdige helsetjenester, på samisk og med samisk kulturforståelse.