Sámi girjáivuohta lea min givrodat!

Arnhild Olsen Pak vásiha sámi ovdáneami Mátta-Várjjagis. Politihkkema ja dánsuma gaskkas lea ges Ida Lindseth oahpahallan sámegiela. Dál háliideaba goappašagat searvat politihkkii ja oččodit sámi deaivvadanbáikkiid.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
05.08.2021
NSR

Sámi girjáivuohta lea min givrodat!

Moriheapmi Nuorta-Finnmárkkus. Arnhild Olsen Pak Mátta-Várjjagis lea NSR:a 3. evttohas Nuortaguovllu válgabires. Son oaivvilda ahte sámevuohta lea fas leavvamin Mátta-Várjjagis.

– Eambbosat leat fuomášan iežaset ruohttasiid, ja sihke nuorat ja vuorrasut olbmot leat goarrugoahtán gávttiid alcceseaset ja loktejit sámevuođa eanet go ovdal, dadjá Olsen.

– Earenoamážit nuorat buolva oaidná árvvu ja gelbbolašvuođa mii gávdnu sámi kultuvrras. Mii fertet leat gergosat dustet dán beroštumi ja lágidit sihke giellakurssaid ja goarrun- ja duodjekurssaid, nu ahte olbmuin lea vejolašvuohta ealáskahttit ja nannet sámevuođa, dadjá Pak, guhte lea maid áŋgir leamaš báikkálaš sámi kultursearvvis Min Árbes Mátta-Várjjagis.

Mu mihttomearri lea ahte ásahuvvo sámi viessu Mátta-Várjjagii.

Arnhild háliida eanet sámi gávnnadanbáikkiid. – Mu mihttomearri lea ahte ásahuvvo sámi viessu Mátta-Várjjagii. Dakkár čoahkkananbáikki gos sáhttit lágidit giella- ja duodjekurssaid ja gos sáhttit iežamet kultuvrra fuolahit.

Njorostallan ja giellaoahpahus
Dán geasi lea Ida Lindseth sihke njorostallamin ja biđđimin sámi mánáide geasseskuvllas Oslos. – Lea hui somá oaidnit go nu olu mánát besset oahppat sámi kultuvrra birra ja hárjehallat sámástit dán geasi. Muhtumat sámástit ruovttuideasetguin, ja earát ges eai máhttán sáni ge ovdal deike bohte, dadjá Lindseth.

Lindseth, guhte lea NSR listoevttohas Lulli-Norgga válgabires, lea bajásšaddan Lillestrømas ja sus lei dárogiella ruovttugiellan. Sus lea alddis vásáhus mo lea oahpahallat sámegiela vuođu rájes.

Buorre oahppofálaldat sáhttá leat make or break olbmuide mat dáhttot váldit gielaset ruovttoluotta

– Mus lei gáiddusoahpahus ja lei hui čeahpes oahpaheaddji doppe Kárášjogas. Lei garra bargu, muhto lea gal su ánsu ahte dál golbma jagi maŋŋel sáhtán ieš oahpahit mánáide sámegiela geasseskuvllas, dadjá Lindseth.

– Vuoigatvuohta sámegieloahpahussii joatkkaskuvllas lea okta mu váibmoáššiin go buorre oahppofálaldat sáhttá leat make or break olbmuide mat dáhttot váldit gielaset ruovttoluotta, joatká Ida.

Govven: Håkon Sandmo Karlsen

Disco ja politihkka
Lindseth lokte maid sámi deaivvadanbáikkiid mearkkašumi, nu mo nuoraidsearvi Noereh lea, ja gos son dán áigái lea váldostivrras lahttu dasa lassin ahte lea NSR:a listoevttohas.

– Vaikko agibeaivvi lean gávttiin čiŋadan ja ávvudan Sámeálbmot beaivvi, de lea sámegiela ja politihka bokte ahte beasan guorahallat ja ovdánahttit iežan sámi identitehta. Mun dieđán iežan vásáhusaid bokte man dehálaš sámi deaivvadanbáikkit nu mo Sámi viessu Oslos leat, ahte mii nuorat sáhttit gávnnadit ja nannet iežamet identitehtaid sápmelažžan, dadjá Lindseth.

Ida lea lassin giella- ja politihkaáŋgiruššama maiddái eurohpámeašttir discodánsumis. Lindseth árvvoštallá dál galgá go geahččalit máilmmimeašttirin šaddat. – Dánsumiin lea seammá go gielain ja politihkain: áiggot dal julggiid dahje jiena geavahit, de ferte duostat áŋgiruššat ja ii fal vuollánit!