Giella, kultuvrra ja servodat

Samisk språk og kultur er grunnlaget for vårt samiske samfunn. Gjennom å styrke våre språk- og kulturarenaer, styrker vi Sápmi og den enkelte same. Som urfolk har vi samer rett til selvbestemmelse til å forme vår kultur, vårt samfunn og vår fremtid. NSR vi styrke Sametingets myndighet og kapasitet til å forme den samiske framtida, på tverrs av statenes landegrenser.

Giella, kultuvrra ja servodat

Samisk samfunn og Sametinget

Sápmi danner grunnlaget for våre samfunn, våre språk og kultur. Våre språk, slektskap, landskap og næringer har eksistert lenge før statsgrensene ble opprettet. Som urfolk har samer rett til selvbestemmelse, og selv få forme vårt samfunn og vår kultur for idag, og i fremtiden.

Sametinget er samenes folkevalgte organ i Norge. Sametinget skal ha en fri og selvstendig rolle i forhold til norske styrende organer. Sametinget skal representere samene i Norge, og øve innflytelse i alle saker som angår samer. På sikt er målet at ett felles sameting skal representere samene som ett folk, uavhengig av statsgrenser.

Et sterkere samisk samarbeid skal bygge ned barrierene som forhindrer samisk samfunnsutvikling. NSR arbeider derfor for felles løsninger og institusjoner for samene uavhengig av landegrenser, og at i grenseområder hvor det kreves eller er behov, skal ha felles samisk land-, vassdrags- og naturressursforvaltning. NSR er medlem av Samerådet, som har medlemsorganisasjoner fra alle sider av statsgrensene. NSR har gjennom representasjonen i Sametinget på norsk side vært en pådriver for utvikling av det samiske parlamentariske samarbeidet. Du kan lese mer om Sametinget og grenseløst Sápmi i valgprogrammet. 

NSR vil blant annet jobbe for:

 • å styrke Sametingets myndighet og rolle på alle samfunnsområder som angår det samiske folk.
 • å bygge opp enkeltsamer, samiske lokalsamfunn og grunnlaget for det samiske samfunnet. Det innebærer at Sametinget er en respektfull tilrettelegger, medspiller og bidragsyter til at Sápmi lykkes, blant annet bolig- og tilflyttingspolitikk.
 • å opprette ordninger som gir samer fra ume-, pite- og skoltesamiske språkområder medvirkning på Sametinget.
 • flere og mer forpliktende samarbeidsavtaler med kommuner og fylkeskommuner.
 • at Sametinget følger opp rapporten fra sannhets- og forsoningskommisjonen med fokus på å gjennomføre reelle tiltak som anbefales.
 • å følge opp lovfestingen av konsultasjonsordningen ved å styrke og å utvikle den.
 • utvikling av flere felles samiske institusjoner på tvers av statsgrensene.
 • felles regler for innskriving i valgmanntall i Sápmi.
 • felles dato for sametingsvalg i Sápmi.
 • utvikling av felles samiske læreplaner og felles læremidler i grunn- og videregående opplæring.

Språkpolitikk

For NSR er det grunnleggende at samer selv skal ha rett til å ta vare på og utvikle sine morsmål, uavhengig av hvor i Sápmi eller i Norge man bor, og uavhengig av hvor gammel man er.Samiske språk er blant de viktigste bærebjelkene i det samiske samfunnet. Språkene bærer i seg vår samiske kultur, kunnskap og verdier. NSR vil at alle samer skal sikres tilgang til samiske språkarenaer, samiske tjenestetilbud og muligheter for å bruke eget språk

NSR vil at prinsippet om at samisk og norsk skal være likeverdige språk i Norge realiseres. Samiske språk skal være synlige i våre samfunn, dette inkluderer hele det samiske språkmangfoldet. Muligheten til å lære og bruke flere samiske språk må styrkes. Les mer om språkpolitikk i vårt valgprogram. 

NSR vil blant annet jobbe for:

 • etablering av et samisk språkombud som skal sikre at samer får sine språkrettigheter oppfylt.
 • oppfølging av Hjertespråket gjennom prioriteringene i Giellalåktem – som er meldingen om Sametingets strategier for samiske språk.
 • styrking av eksisterende språksentre og etablering av nye.
 • å videreutvikle Sámi Giellagáldu som et frittstående organ for grenseoverskridende språksamarbeid.
 • at samisk språk blir synlig over alt i det offentlige rom og i hverdagen.
 • revidering av stadnamnloven for å sikre at den offisielle statusen til eksisterende samiske stedsnavn ikke avhenger av viljen til det politisk flertallet i kommunene til enhver tid.

Kultur og idrett

Samisk kultur og kulturutrykk er vår tradisjon og fremtid, skaper viktige møteplasser og viser vår historie. Både de samiske samlinger, og midnattsola på Riddu Riđđu bærer og viderefører vår kultur. Institusjoner og festivaler er viktige arenaer både for samiske kunstutøvere og for samer fra hele det samiske området.

Moderne og tradisjonelle samiske kunstarter er en del av vår moderne kulturarv, forståelse av oss selv og vår språklige rikdom. Gjennom de ulike kunstartene kan samfunnet drives fram med kritikk og debatt. Det er viktig at samisk språk blir brukt i utøvelsen av disse.

Den samiske idretten er en viktig identitetsfaktor for mange samer. Reinkappkjøring, lassokasting og skiidrett er samiske sportsgrener som bidrar til å ivareta sterke historiske tradisjoner blant urfolk i Arktis, og sportsgrener som fotball og langrenn betyr mye for samisk ungdom.

Det er viktig å ha arenaer der samer fra alle områder i Sápmi kan møtes til idrettsaktiviteter og konkurranser, og samiske idretts- og ungdomsorganisasjoner må gis muligheter til å arbeide med fellessamisk idrett og idrettsfaglige spørsmål. Les hele valgprogrammet om kultur og idrett her.

 

Kunst og vuelie/luohti/vuolle/joik/leud

NSR vil blant annet jobbe for:

 • etablering av et institusjonelt hjem for vuelie/luohti/vuolle/leud.
 • å øke antall arbeidsstipend for samiske kunstnere. Utbetalingen skal være på nivå med, og innrapporteres likt Statens kunstnerstipend.
 • å øke støtten til produksjon av samisk fag- og skjønnlitteratur for barn og voksne.
 • digitalisering og tilgjengeliggjøring av eksisterende joikearkiver.
 • å øke støtten til produksjon av scenetekst og teaterforestillinger i det frie feltet.
 • etablering av lærlingordning og lærlingstipend innen vuelie/luohti/vuolle/leud.

Kulturinstitusjoner og kulturarenaer

NSR vil blant annet jobbe for:

 • at samisk kunstmuseum realiseres i tilknytning til RiddoDuottarMuseat og de samiske samlinger.
 • etableringen av et dokumentasjonssenter etter neddemmingsplanene av Máze og aksjonen mot neddemmingen av Alta/Kautokeino-vassdraget.
 • at det finnes samiske hus/møteplasser i byene som er tilpassede og naturlige møteplasser for det samiske miljøene.
 • økonomisk forutsigbarhet og utviklingsmuligheter for de samiske festivalene som mottar direktetilskudd fra Sametinget.

 

Idrett

NSR vil blant annet jobbe for:

 • økt andel av spillemidlene til samisk idrettsarbeid og etablering av idrettsanlegg i samiske områder.
 • videreutvikle den samiske paraplyorganisasjonen for samisk idrett samt særforbundene for reinkappkjøring, ski og fotball.
 • relansering av tradisjonelle samiske idretter.
 • flere samiske idrettsarrangement for barn og unge.
 • å støtte ulike scooter og motorcross-arrangementer.
 • å støtte samiske e-sportmiljøer.