– Mun háliidan ahte dovddat mii leat dás du várás

Ráhkis jienasteaddji, mun sávan ahte jienastat NSR:a dáin válggain!

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
06.09.2021
NSR

– Mun háliidan ahte dovddat mii leat dás du várás

Nu oallugat leat dáistalan vai mii sáhttit jienastanvuoigatvuohtamet geavahit Sámediggeválggain. Go jienastat friija ja sorjjasmeahttun válggain de čájehat ahte dáistaleapmi ii lean duššás.

Dát válggat leat hui dehálaččat, maiddái dainna go
leat fámut mat barget sámiid vuoigatvuođadáistaleami jorgalahttit ja Sámedikki váikkuhanfámu unnidit. Dát jienat leat stuorrumin muhto don sáhtát eastadit dan go jienastat NSR:a Sámediggái. NSR dáhkida ahte Sámediggi galgá nannejuvvot, iige geahnohuvvot.

NSR dáhkida ahte Sámediggi galgá nannejuvvot, iige geahnohuvvot

NSR joatká rahčat bissehan dihtii bilideaddji areálasisabahkkemiid, bieggafápmohuksemiid ja ruvkebázahusaid luoitima nationála luossavuonaide.

Mis lea NSR:as mihttomearri ahte njealji jagi geahčen beasat vásihit ahte mii leat nákcen rievdadit diliid main lea mearkkašupmi sihke dutnje ja du servodahkii. Mii bargat guhkesáigge čovdosiiguin mat vuhtii váldet birrasa ja iežamet oktasaš boahtteáiggi.

Go gearggat iežat vuosttaš sámegielkurssain dahje go leat gorron alccet vuosttaš nuvttohiid de galgat mii Sámedikkis leamaš bidjan vuođu ahte dáid sáhtát dahkat. Jus dáistalat ahte du bearraša boarrásat galget beassat árbevirolaš biebmu borrat suohkana fuolahusas dahje jus dus lea mánná guhte ii oaččo sámegieloahpahussii fálaldaga, de galggat diehtit ahte it dárbbaš okto rahčat. Mii dáhttut doarjut nu ahte sámi mánáid vuoigatvuođat ollašuvvet.

Go don lihkostuvat, de lihkostuvvá maid sámi servodat

Sámiid vuoigatvuođat leat vuođđun NSR:a politihkkii. Ássamis ja ásaideamis sámi guovlluide lea mearkkašupmi iežamet kultuvrra ja gielaid joatkašuvvamii. Danne mii atnit ásaideami ja sirddolašvuođa dehálažžan. Vai nuorra bearrašat, easkaoahppan virgeolbmot ja fitnodatálggaheaddjit galget sáhttit ásaiduvvat sámi servodagaide de leat mii ráhkadan 16 čuoggá plána dán hástalusa čoavdimii.

Mii áigut joatkit buori politihka buvttadit vai gávpogiidda šaddet deaivvadanbáikkit ja buorit oahppofálaldagat ja dearvvašvuođa-ja fuolahusbálvalusat. Sámi kultuvra galgá oidnot ja leahkit jođihanfápmu. Go don lihkostuvat, de lihkostuvvá maid sámi servodat, ja mii dáhttut ráhkadit buoremus eavttuid dán lihkostuvvamii.

Mun háliidan ahte dovddat mii leat dás du várás

Jođiheaddjin de háliidan mun movttiidahttit seammás go ofelasttán. Mu mihttomearri lea leahkit liekkus olmmoš ja čielga politihkkár. Mun háliidan ahte dovddat mii leat dás du várás, ja ahte sáhtát váldit minguin oktavuođa jus leat áššit maiguin beroštat ja barggat. Mun lean rámis go mis leat nu olu čeahpes evttohasat mat leat searvan válggaide NSR:a listtuide.

Dál go vázzilat válgalatnjii, dahje go jienastat ovddalgihtii, de mun sávan ahte jienastat NSR:a! Mis lea sorjjasmeahttun ja duostilis jietna servodagas. Mii dárbbašuvvot olahan dihtii servodatrievdadusaid, muhto dasa mii dárbbašat doarjaga.

Buorit válggat!
– Silje Karine Muotka, NSR:a presideantaevttohas