Årsmøteuttalelse – Grenseoverskridende reindrift og Saarivuoma sameby

Den grenseoverskridende reindriften har sin opprinnelse fra uminnelige tider og lenge før statsdannelsene av Sverige og Norge. Iinná ja biras sámiid searvi (IBSS) er dypt bekymret for den grenseoverskridende reindriften.

Kategori
Iinná ja Biras Sámiid Searvi
Forfatter
Iinná ja biras sámiid searvi
Dato
27.05.2021
Iinná ja Biras Sámiid Searvi

Årsmøteuttalelse – Grenseoverskridende reindrift og Saarivuoma sameby

Statene har gjennom Lappekodisillen fra 1751 anerkjent rettsgrunnlaget til den grenseoverskridende reindriften. Statenes senere maktbruk og innblanding i samisk reindrift har ført til at grenseoverskridende reindrift er avsluttet noen steder. Andre steder har statene skapt vanskeligheter med å opprettholde den grenseoverskridende reindriften. Og i noen områder har det ført til konflikter mellom samer.

Det er fremdeles ikke på plass en ny reinbeitekonvensjon mellom Norge og Sverige etter at den tidligere konvensjonen utløp i 2005. Situasjon for reindriften er uholdbar flere steder langs den svensk-norske statsgrensen. IBSS mener at statenes unnfallenhet med å få på plass en ny reinbeitekonvensjon er alvorlig og anmoder statene Sverige og Norge om å rydde opp i situasjonen de har skapt for grenseoverskridende reindrift. Statene må snarest iverksette arbeidet med å få på plass en ny reinbeitekonvensjon. I arbeidet må både rettigheter til områdene og retten til et fritt og informert forhåndssamtykke bli respektert.

Den grenseoverskridende reindriften handler ikke bare om effektiv ressursutnyttelse, men den bidrar også til å binde oss samer sammen som ett folk. Samhandlingen over statsgrensene bidrar til å styrke våre språk, vår kultur og vårt samfunnsliv.

Samebyene på svensk side i våre områder er våres folk, våre slektninger.

IBSS står solidarisk bak samebyenes rett til reindrift på norsk side og denne retten kan ikke forringes.

Saarivuoma sameby har stevnet staten Norge for den uretten samebyen har blitt utsatt for, og det ventes dom fra Høyesterett hvert øyeblikk. IBSS krever at Saarivuoma sameby sine rettigheter som er ervervet på sedvanerettslig grunnlag og gjennom alders tids bruk i Altevannsområdet blir respektert av staten Norge. IBSS presiserer at staten Norge heller ikke kan forringe eller tillate aktivitet som forringer samebyens beitearealer på de tider av året samebyen er på svensk side.