Lulesamisk helseteam

Her kan du lese Vendla Katrin Nielsens innlegg om lulesamiske helseteam holdt under behandlingen av Sametingsrådets beretning om virksomheten under Sametingets plenum oktober 2022.

Kategori
Sálto sámesiebrre
Forfatter
NSR
Dato
11.10.2022
Sálto sámesiebrre

Lulesamisk helseteam

Skrevet av: Vendla Katrin Nielsen, Vesthavet valgkrets

Møteleder,

Jeg har lest rådets beretning med stor interesse og ønsker å trekke frem samiske helseteam.

Jeg hører ofte snakk om at vi mangler helsepersonell med samisk språk og kulturkompetanse og det er mye snakk om at det må rekrutteres, at vi må søke etter slik kompetanse i utlysningstekster og så videre. Ja det er sant, det må vi fortsette å gjøre. Det som vi ikke må glemme er at det allerede finnes mye kompetanse blant samisk helsepersonell som er ansatt i kommunehelsetjenestene og i helseforetak over det ganske land.

I Hábmera suohkan har vi kartlagt samisk kompetanse som er ansatt i helsetjenestene i kommunen. Kartleggingen viser at vi har stor kompetanse innenfor tjenestene og denne kompetansen ønsker vi å organisere på en slik måte at det skal komme den samiske befolkningen i kommunen og i lulesamisk område til gode.

…sikre likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen over hele Sápmi

Hábmera suohkan ønsker å bygge opp ett Lulesamisk helseteam i samarbeid med Helse Nord, Nordlandsykehuset, SANKS og andre relevante aktører.b Hábmera suohkan har fått innvilget tilskudd fra blant annet Sametinget til forprosjekt Lulesamisk helseteam og vi er svært takknemlig for å få tildelt tilskuddsmidler.

Prosjektet planlegger et lulesamisk helseteam, tilpasset lulesamiske forhold som er i tråd med modell om helsetjenester for urfolk som benyttes i Alaska og i sørsamisk område.

Lulesamisk helseteam blir i tillegg en viktig ressurs som kan bidra med faglig kompetanse og rådgiving inn mot personell i spesialist- og kommunehelsetjenestene. I strategidokument «Spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen» anbefales det å opprette samiske helseteam der helsepersonell med kunnskap om samisk språk og kultur, arbeider i team som har spesielt ansvar for å ivareta samiske pasienter.

En slik organisering vil være med på å sikre likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen over hele Sápmi.