Sihke ovdáneapmi ja goarideapmi nuortan

Nuortaguovllu válgabires lea sámevuohta ovdánan sakka maŋimuš logijagiid. Dát mearkkaša ahte mii dárbbašat eanet deaivvadanbáikkiid, giellafálaldagaid ja oahpahus- ja dearvvašvuođabálvalusaid. NSR dáhttu ahte buohkaide geat dáhttot fállojuvvojit dát bálvalusat.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
07.09.2021
NSR

Sihke ovdáneapmi ja goarideapmi nuortan

– Lea hirbmat somá go miehtá válgabire háliidit giela oahppat, goarrut, duddjot ja gávnnadit. Earret eará giellakurssat, duodjekurssat ja muđui servvoštallan lea hui dehálaš go mii fárrolagaid hukset sámi servodaga, gos dal de leš min válgabires. Mii háliidat veahkkin ásahit dáid gávnnadanbáikkiid ja sáhttá ovdamearkka dihtii giellaguovddážiid bokte lasihit giellakurssaid, dadjá Tone Persen, NSR 4. evttohas Nuortaguovllu válgabires.

Eatnamat ja čázit

Nuortaguovllu válgabires leat maid hui olu ja stuorra sisabahkkenáššit, ja NSR bargá buot daiguin áššiiguin várjalan dihtii eatnameamet ja čáziideamet. Earret eará bieggafápmu, mas báhkkaseamos áššit leat Rásttigáissá guovllus ja Rákkočearus, ruvkeviiddidan- ja bodnerivotplánat Deanus ja ruovdemáđii ja oljoterminálaplánat Mátta-Várjjagis leat muhtun dain uhkádusain mat leat.

Mii leat okta álbmot ja lea hui dehálaš searvat áššiin go lea lunddolaš. Dat nanne min jiena ja dat nanne min álbmogin.

– Sisabahkkenáššit leamaš álo mus stuorra fuolla go eatnamat ja čázit leat divrasat ja vuođđun midjiide álbmogin. Mii fertet várjalit daid, sihke midjiide alcceseamet ja boahttevaš buolvvaid várás. Mun lean ieš boazodoalus ja oainnán ja dovddan bures daid uhkádusaid mat álo leat das. Ja ii han leat dušše boazu mii dárbbaša eatnamiid ja buhtes luondduláhjiid, daid mii buohkat dárbbašat, muitala Jovna Vars Smuk, Nuortaguovllus 2. evttohas.

Hárjánan johtit Sámis beroškeahttá riikkarájáid

Covid-19 leamaš maiddái Sámis stuorra hástalus ja lea máŋgga dáfus hehtten sámiid ovttasbargguid, sihke báikkálaš dásis ja politihkalaččat. Vaikko lea pandemiija de ii mearkkaš ahte galgá sámi vuoigatvuođaid hilgut.

– Mii leat okta álbmot ja lea hui dehálaš searvat áššiin go lea lunddolaš. Dat nanne min jiena ja dat nanne min álbmogin. Mii han leat hárjánan johtit Sámis beroškeahttá riikkarájáid, ja lea álo leamaš hui lunddolaš ovttasbargat sámiin nuppe beal riikkarájáid. Mii dáhttut dáinna bargguin joatkit, go vaikko lea pandemiija de ii mearkkaš ahte galgá sámi vuoigatvuođaid hilgut. Mii leat áŋgiruššan váikkuhit guovddáš eiseválddiide ahte fertejit vuhtii váldit álgoálbmotvuoigatvuođaid ja norgga vuođđolága go ráddjejit johtolaga Sámi guovlluin, ja dáinna eat leat vuolláneamen, dadjala Beaska Niillas, NSR njunuševttohas Nuortaguovllu válgabires.