NSRs landsstyre: Kvotemeldinga må utsettes og endres

NSRs landsstyre ber om at behandlinga av Kvotemeldinga utsettes, at det utredes hvordan fiskeripolitikken vil påvirke sjøsamisk kultur og samfunn, og at torskekvoter overføres fra havgånede flåte til kyst og åpen gruppe.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
29.04.2020
NSR

NSRs landsstyre: Kvotemeldinga må utsettes og endres

Landsstyret i Norske Samers Riksforbund (NSR) har 28.4.2020 vedtatt følgende uttalelse vedrørende behandling av kvotemeldinga – Stortingsmelding nr. 32 (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskapning.

Kvotemeldinga må utsettes og endres

Riksrevisjonen offentliggjorde 28.04.2020 rapporten fra undersøkelse av hvilke virkninger dagens kvotesystem i kyst- og havfisket har hatt. NSR mener at funnene og anbefalingene fra riksrevisjonen bør få konsekvenser for behandlingen av Kvotemeldinga – Stortingsmelding nr. 32 (2018-2019) Et kvotesystem for økt verdiskapning, fordi de så tydelig kritiserer resultatene av den politikken som føres og foreslås videreført av regjeringen. NSRs landsstyre støtter derfor Sametingets krav om at behandlinga av Kvotemeldinga utsettes til høsten. Anbefalingene har stor betydning for kvotemeldinga og politikken bør legges om.

Riksrevisjonen konkluderer blant annet med at endringer i den minste kystflåten har negative konsekvenser for kystsamfunn og at flere fiskeriavhengige kommuner har fått redusert fiskeriaktivitet. Den nåværende politikken fører til at fellesskapets fisk samles på færre hender og forsvinner fra kystfolket. Ti store båter på torsketrål har økt sin andel av totalkvote fra 25% i 2004 til 80% i 2018. De ti største fartøyene i kystfartøygruppa har økt sin andel av kvota fra 18% i 2008 til 34% i 2018. Dette er en veldig bekymringsverdig utvikling, og er en stor trussel for det sjøsamiske samfunnet. Sjøsamenes fiskemuligheter er i ferd med å forsvinne fra dem når kvotene samles på få familier.

Dessverre har ikke Riksrevisjonen vurdert konsekvensene for sjøsamisk kultur og samfunn. Det er et generelt problem at departementet ikke konsekvensutreder, slår Riksrevisjonen fast. NSR konstaterer at dette i alle fall ikke skjer i spørsmål som gjelder sjøsamiske interesser, når heller ikke Riksrevisjonen gjør det. Dette er en svakhet og det bør endres praksis. Nærings- og Fiskeridepartementet bør gjennomføre konsekvensutredning for sjøsamisk kultur og samfunn før endringer gjøres i fiskeripolitikken, og Riksrevisjonen bør revidere konsekvensene i ettertid.

NSR mener at kystbefolkningen må få fiske mer torsk. Kvotefordelingen mellom gruppene må endres, og kvoter bør nå tas fra den havgående flåten (trålerne) og overføres kyst og åpen gruppe.

NSRs leder Runar Myrnes Balto er tilgjengelig for eventuelle spørsmål eller kommentarer. Tlf: 97773778.

Foto fra Veidnesklubben tatt i forbindelse med sametingsrådets sjøsamiske turné i 2015. Foto: Pål Hivand, Sametinget.