Behov for mer kunnskap om alkohol og rusmisbruk i det samiske samfunnet

Tap av språk og identitet, manglende tillit mellom den samiske befolkningen og myndighetene og hets og trakassering. Har rusmisbruk eventuelle sammenheng med fornorskningen? Dette er noe vi må vi få mer kunnskap om.

Kategori
Unjárgga Sámesearvi
Forfatter
Unjárgga sámiid searvi Nesseby Sameforening
Dato
06.03.2024
Unjárgga Sámesearvi

Behov for mer kunnskap om alkohol og rusmisbruk i det samiske samfunnet

Av: Jovna Vars Smuk, NSR Sametingsrepresentant

Vi trenger mer kunnskap om alkohol og rusmisbruk i det samiske samfunnet. Studier viser at samer ikke nødvendigvis har et høyere alkoholforbruk eller bruker mer rusmidler sammenlignet med andre befolkningsgrupper. Likevel vet vi ikke nok om hvor mange i det samiske samfunnet som sliter med avhengighet eller hvorfor de gjør det.

Det snakkes lite om alkohol og narkotikabruk i den samiske offentligheten, og kunnskap er en måte å få igang en samtale. Årsak til rusmisbruk kan være mange: F.eks. tap av språk og identitet, manglende tillit mellom den samiske befolkningen og myndighetene og hets og trakassering for å nevne noe. Har rusmisbruk eventuelle sammenheng med fornorskningen? Dette er noe vi må vi få mere kunnskap om.

Kommisjonen trekker frem at reindrifta er særlig utsatt. I forskningsprosjektet Reindriftas Hverdag svarte 95% at de ofte møtes med mistro og negativitet pga sin reindriftstilhørighet, 68% melder om trakassering og 57% har vært utsatt for trusler, skadeverk eller vold fra personer utenfor reindriften.

Hvilken betydning har det å oppleve at naturgrunnlaget for sin kulturutøvelse er truet?
Å miste store deler av viktig reinbeiteområde, eller at elva blir stengt for fiske. Det er en stor psykisk belastning.

Naturinngrep i samiske områder vil være med å øke det psykiske stresset mot den samiske befolkningen, som igjen kan føre til et misbruk.
Det er et stort behov for å styrke arbeidet mot rusmisbruk idet samiske samfunnet. SANKS må få ressurser til å arbeide med forebygging og behandling av rusmisbruk i samiske miljøer. Og samisk kultur-kompetanse bør styrkes i hele landet.