Sametingets budsjett 2024

Til tross for lite økning gjennom statsbudsjettet, har vi likevel lyktes godt med prioriteringene og satsingene for 2024.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
06.12.2023
NSR

Sametingets budsjett 2024

Sametinget vedtar idag budsjett for 2024. Rammen for budsjettet er på 649,9. millioner. NSR ønsker å sende takk til Sosialistisk Venstreparti for økningen på 20 millioner. Det er en god start for å styrke Sametingets budsjett.  

Selv om det i lys av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, ikke virker som at det er økt forståelse i Regjeringen for behovene i samiske samfunn, ser vi behovet for å styrke samiske tiltak som bidrar i arbeidet med å reparere skadene etter fornorskningspolitikken. Det er svært viktig for oss å rydde rom for tiltak som bidrar til å reversere fornorskningen. 

– Til tross for lite økning gjennom statsbudsjettet, har vi likevel lyktes godt med prioriteringene og satsingene for 2024, sier parlamentarisk leder Beaska Niillas. 

I de sjøsamiske områdene har fornorskningen svært store konsekvenser. Den sjøsamiske satsingen styrkes i 2024. Den sjøsamiske næringsorganisasjonen Bivdu blir tatt inn i budsjettet for første gang og kulturinstitusjonene Sjøsamisk tun og Mearrasiida i Porsanger får økninger.

Vi prioriterer også gratis barnehage, som er et viktig tiltak for å bygge grunnlaget for fremtiden for samiske språk. Dette vil bidra til å bevare og styrke språkene, og gjøre det enklere for foreldre å prioritere samiske tilbud for sine barn. Vi vil også rekruttere flere samiske barne- og grunnskolelærere. 

Vi styrker produksjon av samiske læremidler og stipender både på videregående- og høyere utdanning. Med budsjettet vil vi inkludere hele folket, fra fødsel til alderdom. Vi styrker blant annet tilbudet for eldre ved Oslo Samisk hus. 

Kultur er svært viktig for engasjement, for å vise vei og for å møtes i Sápmi. Sammen er vi sterke. Med budsjettet har vi prioritert å styrke kultursektoren og kulturinstitusjonene i hele Sápmi. 

Vi i NSR vil også her særlig nevne Garmeres, som har gjort og fortsatt gjør en svært viktig innsats og arbeid for det samiske LGBTQ+ samfunnet, og har prioritert å gi de fast støtte.   

I tabellen nedenfor ser du satsningsområdene i budsjettet. Vi oppdaterer saken med link til det helhetlige vedtatte budsjettet. 

 

 

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg .tg-1wig{font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top}
.tg .tg-vox4{font-size:16px;font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top}
.tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}

Språk
Tiltak / institusjon Økning 2024 Total bevilgning
   
Káránaš giellaguovddáš – Karasjok, basisbevilgning   
   
1.202.000   
   
1.202.000   
   
Stipend til elever med samisk i videregående skole   
   
500.000   
   
3.500.000   
Oppvekst, opplæring, utdanning og forskning
Tiltak / institusjon Økning 2024 Total bevilgning
   
Gratis samiskspråklig barnehage   
   
7.000.000   
   
10.000.000   
   
Nettverk for samiskopplæring – 10 års jubileum   
   
300.000   
   
880.000   
   
Forebygging av mobbing   og samehets – ny søkerbasert ordning   
   
1.000.000   
   
1.000.000   
   
Samiske læremidler   
   
2.800.000   
   
18.460.000   
   
Stipend for høyere utdanning   
   
801.000   
   
3.651.000   
Næring
Tiltak / institusjon Økning 2024 Total bevilgning
   
Bivdu   
   
500.000   
   
500.000   
Kultur
Tiltak / institusjon Økning 2024 Total bevilgning
   
Samisk kunst – kunstneravtalen   
   
799.000   
   
10.891.000   
   
Samisk musikkfestuke i Alta – Audioland AS   
   
311.00   
   
486.000   
   
Beskán Luossa Rock   
   
209.000   
   
350.000   
   
Beaivváš Sámi Našunálateáhter   
   
12.251.000   
   
38.052.000   
   
Skoltesamisk språkarbeid ved Ä´vv Skoltesamisk museum   
   
1.000.000   
   
1.000.000   
   
Mearrasiida   
   
279.000   
   
1.509.000   
   
Sijti Jarnge   
   
266.000   
   
1.509.000   
   
Álttá siida   
   
133.000   
   
651.000   
   
Sjøsamisk tun   
   
212.000   
   
403.000   
   
Institusjonsutvikling – søkerbasert tilskudd   
   
500.000   
   
2.000.000   
   
Samisk idrett – idrettsavtalen   
   
1.422.000   
   
4.883.000   
Kulturminnevern
Tiltak / institusjon Økning 2024 Total bevilgning
   
«Fotefar mot nord» – prosjekt for revitalisering av samiske
   
kulturmiljø   
   
350.000   
   
500.000   
   
Skoltebyen – møtested og formidlingsarena for skoltesamisk
   
kulturarv   
   
350.000   
   
350.000   
Helse, sosial og barnevern
Tiltak / institusjon Økning 2024 Total bevilgning
   
Samisk hus i Oslo – Brukerrettede tilbud for   eldre samer   
   
379.000   
   
491.000   
Urfolksrettigheter, internasjonalt samarbeid og likestilling
Tiltak / institusjon Økning 2024 Total bevilgning
   
Garmeres – norsk seksjon   
   
400.000   
   
400.000   
Sametingsrådet
Tiltak / institusjon Økning 2024 Total bevilgning
   
Utredning om alternative budsjettmodeller   
   
500.000   
   
500.000   
   
Kunnskapsgrunnlag Sametingets valgordning   
   
250.000   
   
250.000