Saker på årets første Sametingsplenum

I februar og mars avholder Sametinget sitt første plenumsmøte for 2019. Fra 18-22. februar møtes alle sametingsrepresentantene til saksforberedende komitémøter, før sakene vedtas i Sametingsplenum 4-8 mars. Under kan du lese kort om flere av sakene som skal opp på Sametinget i februar og mars.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
18.02.2019
NSR

Saker på årets første Sametingsplenum

Sakspapirer finner du her.

Endringer i Finnmarksloven som følge av sammenslåing av Finnmark og Troms fylker –plan- og finanskomiteen

Som følge av tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms fylker, har departementet sendt ut forslag til endringer i Finnmarksloven, med forslag til «tekniske endringer» for å tilpasse loven en ny regioninndeling. Ut over forslagene som foreligger, åpnes også for innspill til departementet på endringer knyttet til valg av styrerepresentanter. Sametingsrådet foreslår endringer i de paragrafene av loven som regulerer hvordan fylkestinget og Sametinget velger sine representanter, ved å gi organene større frihet til selv å avgjøre hvordan oppnevningene skal skje. Dette mener rådet vil gi fleksibilitet som kan styrke forankringen i Finnmark, og det vil være i tråd med både fylkeskommunalt selvstyre og det samiske folkets rettigheter til

Revidering av etiske retningslinjer for Sametingets politikere –plan- og finanskomiteen

Sametinget skal innarbeide «Rutiner for håndtering av trakassering» i de etiske retningslinjene for Sametingets representanter. Blant annet adresseres det her hvordan saker og hendelser som skjer mellom representanter for forskjellige partier skal håndteres, noe som er en potensiell utfordring som ikke kan fanges opp av partier og organisasjoners egne retningslinjer, slik som retningslinjene NSR har vedtatt i forbindelse med #NSRmaid.

Sametingets årsmelding 2018 –plan- og finanskomiteen

Sametingets årsmelding er Sametingets virksomhetsberetning, og er bygget opp slik at den svarer til kapitlene Sametingets budsjett, og den målstyringen som budsjettet et bygget opp etter. Her rapporteres det på aktiviteten i hele virksomheten, både plenum, råd og administrasjon, og dette kan være nyttig lesning for de som ønsker et helhetlig bilde av det Sametinget arbeider med på forskjellige nivåer.

Innspill til jordbruksavtalen -nærings- og kulturkomiteen

Sametinget gir innspill til jordbruksavtalen, som fremforhandles mellom Landbruks- og matdepartmenetet (LMD) og bondeorganisasjonene. Sametinget har hentet innspill fra bondeorganisasjonene i Nordland, Troms og Finnmark i arbeidet med sitt innspill . I sametingsrådets forslag til innstilling gis det innspill med mål om å styrke de grovforbaserte produksjonene som melkeproduksjon, sauehold og geitehold i samiske områder. Sametinget er bla.a opptatt av videreføre og styrke de virkemidlene som er i jordbruksavtalen i dag for å sikre lønnsomhet, og det bes om tilbakeføring av virkemidlene til det arktiske landbruket som tidligere ble overført Sametinget men som ble avviklet i 2015.

Klimaendringer og rettferdig utvikling – nærings- og kulturkomiteen

Denne saken er å regne som en oppdatering og fornying av Sametingets klimapolitikk. Klimaendringen utgjør en alvorlig trussel mot samisk kultur og levesett, og denne saken omhandler tiltak mot klimaendringer internasjonalt, nasjonalt og lokalt, og skal gi en retning for hvilke tiltak Sametinget ønsker å prioritere. Dette gjelde bl.a. tiltak for kutt i klimagassutslipp; tiltak for at næringene kan tilpasse seg endret klima; forståelse for en rettferdig klimapolitikk der grønn kolonialisme ikke forekommer; strategier for hvordan Sametinget prioriterer innsatsen de neste årene i det internasjonale arbeidet; at det tas initiativ til en rapport som klimaendringene hva klimaendringene vil bety for Sápmi; og lokale tiltak som at Sametinget skal arbeide for å få sertifisering som Miljøfyrtårn.

Sametingets forventninger til FN og statene i forbindelse med det internasjonale året for urfolksspråk –oppvekst-, omsorg- og utdanningskomiteen

I 2019 er det FNs internasjonale år for urfolksspråk (IYL2019), som Sametinget jobber mye med. Blant annet har Sametinget lansert Giellalokten/Språkløftet i forbindelse med en stor språkkonferanse i Tromsø i starten av februar, som er en bred kampanje for et samisk språkløft i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2016:18 Hjertespråket. Men man har også en ambisjon om å bruke året for å styrke FN og statenes forpliktelser med tanke på urfolksspråk, og derfor foreslås det i denne saken at Sametinget skal jobbe for å få forpliktelser knyttet til fire områder: Bevaring og revitalisering, samarbeid (over grenser), synliggjøring og digitalisering og språkteknologi.

Sametingets likestillingspolitiske redegjørelse om vold i samiske samfunn

Sametingets redegjørelser til plenum er drøftingssaker der representantene bes om å diskutere og gi innspill til Sametingets videre arbeid innen et tematisk område. Ofte er det første ledd i et arbeid med en Sametingsmelding, som er et vedtatt dokument i plenum som skisserer hvordan Sametinget skal jobbe med et tema over en definert periode. Denne redegjørelsen er et drøftingsdokument om vold i samiske samfunn, og det legges opp til debatt om en prosess som skal ende opp med en egen likestillingspolitisk sametingsmelding, der det å forebygge vold i nære relasjoner er et av innsatsområdene. Her er det naturlig å debattere og drøfte hvilke type tiltak man skal gjennomføre.