Saken med Øyfjellet vindkraftverk viser alvorlig systemsvikt

Øyfjellet vindkraftverk burde aldri fått konsesjon. Nå brytes også konsesjonsgrunnlaget når myndighetene gir utbygger lov til å drive anleggsarbeid i den viktige vårflyttings- og kalvingsperioden. NSR-leder Runar Myrnes Balto og sametingsråd Silje Karine Muotka har skrevet innlegg om saken.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
25.04.2020
NSR

Saken med Øyfjellet vindkraftverk viser alvorlig systemsvikt

Det kan se ut som at olje- og energiminister Tina Bru har oppdaget at folkets og medienes oppmerksomhet er fokusert på koronakrisen og at det er enklere å gjennomføre kontroversielle grep under radaren.

Øyfjellet vindkraftverk burde aldri fått konsesjon. Likevel har myndighetene gitt en konsesjon som fører til at Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt blir avhengige av å benytte en flyttvei som er livsfarlig og som fører rein over elva Hundåla som er oppdemmet og hvor sprekkdannelse og klimaendringer vil pålegge reindrifta driftsvilkår som er umenneskelige.

Les fellesbrevet NSR er med  til statsministeren: Stans anleggsarbeidet i reindriftens vårflytting

Det er umenneskelig å pålegge små reinbeitedistrikter en såkalt dialog med mektige industrigiganter uten reindriftskunnskap eller respekt for reindrifta.

Myndighetene velger likevel å overkjøre den sårbare sørsamiske reindrifta i mange saker hvor vindindustrien får boltre seg fritt i naturen med myndighetenes subsidier og statlige garantiordninger, og ett eksempel er Øyfjellet vindkraftverk.

I konsesjonen legges det opp til at det skal gjøres avbøtende tiltak i dialog med reindrifta. Det er umenneskelig å pålegge små reinbeitedistrikter en såkalt dialog med mektige industrigiganter uten reindriftskunnskap eller respekt for reindrifta. Og enda verre er det at dialogen skal dreie seg om den byrden som reindrifta ensidig pålegges med alle driftsulempene og utfordringene vindindustrianleggene vil skape for både reinen og menneskene i reindrifta.

Les Sametingspresident Aili Keskitalos brev til OED med anmodning om anleggsstans

Selskapene leier inn advokater og påklager selv de mest rimelige anmodninger om driftsstans i en periode da sårbare rein som kalver skal flyttes. Selv om fylkesmannen som er reindriftsfaglig etat ber om at det må være byggestans i vårflyttingen, og NVE også går inn for dette, så gir Olje- og energidepartementet Øyfjellet Wind medhold i å fortsette arbeidet uten tanke på reinen og reindriftssamene.

En avtalepart som rått overkjører reindrifta er ingen truverdig partner. Det er umulige vilkår for reindrifta.

Det er uforståelig og uakseptabelt. Det gir ingen tillit om at man kan finne løsninger for det videre. Sett deg inn i reindrifta sin situasjon. Myndighetene bestemmer  du må gjennomføre en slags dialog med interesser som ikke skyr noe for å ødelegge driftsgrunnlaget ditt. I tillegg gir myndighetene dem tilskudd, de får overkjøre reindrifta uten represalier eller noen form for undersøkelse av om vilkår overholdes. De får aksept for forhåndstiltredelse uten at MTA plan er godkjent. En avtalepart som rått overkjører reindrifta er ingen truverdig partner. Det er umulige vilkår for reindrifta.

Hvilken myndighet har Olje- og energidepartementet til å stenge flyttveier for reindrifta?

Det er direkte hjerteskjærende at Olje- og energidepartementet har gitt Øyfjellet Wind tillatelse til å drive anleggsarbeid til tross for at sårbare rein flyttes etter kjent og registrert flyttvei. Det er grunnleggende urimelig at bevisbyrden legges på reindrifta for å sannsynliggjøre ulempene for reinsdyrene når statens fagetat allerede har fastslått dette. Og gjelder ikke reindriftslovens §22 om flyttveier lengere? Hvilken myndighet har Olje- og energidepartementet til å stenge flyttveier for reindrifta?

Det kan se ut som at olje- og energiminister Tina Bru har oppdaget at folkets og medienes oppmerksomhet er fokusert på koronakrisen og at det er enklere å gjennomføre kontroversielle grep under radaren. Dessverre går det nå hardt ut over noen samiske reindriftsfamilier, som ser at olje- og energidepartementet i en håndvending opphever deres trygghet i den livsviktige vårflyttingen mot kalvingslandet.

Dette er en meget alvorlig sak. Det er ille å tenke på at det muligens demonstrerer myndighetenes sanne ansikt i urfolkssaker, for vi har nå fått samme smertefulle erfaring i en stor rekke vindindustrisaker. Vi trenger ett konsesjonssystem som utelukker vindindustri i reindriftsområder. Dette er en meget alvorlig systemsvikt, og at det umiddelbart må settes stopper for anleggsarbeid i Øyfjellet mens flyttingen foregår! Det er en konsesjon som aldri burde vært gitt.

Foto av Øyfjellet: reineier Ole Henrik Kappfjell