NSR er kritisk til dagens organisering av spesialisthelsetjeneste

Samiske pasienter bosatt over hele landet må ha samme rett til helsetjenester tilrettelagt samisk språk og kultur i møte med spesialisthelsetjenesten. Derfor er vi kritiske til at ansvaret for samisk spesialisthelsetjeneste er delegert nederst i helseforetakskjeden.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
26.09.2019
NSR

NSR er kritisk til dagens organisering av spesialisthelsetjeneste

Myndighetene har gitt det regionale helseforetaket Helse Nord i oppdrag å videreutvikle samiske spesialisthelsetjenester i samarbeid med Sametinget. Sametingets plenum gir denne uken sine første innspill til fremtidig organisering og utvikling av den samiske spesialisthelsetjenesten.

– I dag er ansvaret for samisk helse i stor grad delegert til Finnmarksykehuset. Tatt i betraktning at samer bor i hele landet, og skal møte tilrettelagte helsetjenester ønsker vi at spesialisthelsetjenestene skal være organisert nasjonalt, fortsetter Guttorm.

Det samiske samfunnet består av små plasser som ofte befinner seg utenfor tettbygde strøk, med lang vei til sykehus. Dette fører til at tilgjengeligheten til sykehus og øvrige helsetjenestene blir mindre.

Derfor etterlyser vi også en reell og planlagt styrking av samisk språk og kultur i spesialisthelsetjenesten.

– Derfor fordrer likeverdige og tilpassede helsetjenester i samiske kjerneområder en tett samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, med utgangspunkt i samiske fagmiljø og nettverk, sier Guttorm.

Samiske pasienter møter også ofte en spesialisthelsetjeneste med liten kunnskap om samisk språk og kultur.

Derfor etterlyser vi også en reell og planlagt styrking av samisk språk og kultur i spesialisthelsetjenesten. Dette er en forutsetning for likeverdige helsetjenester og for en god utvikling av tjenestetilbudet til samiske pasienter over hele landet, avslutter Aili Guttorm.