Gratis samiskspråklig barnehageordning

Representant Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell (NSR) fremsnakket gratis samiskspråklig barnehageordning under sak om Sametingsrådets beretning på Sametingets plenum.

Kategori
Maadtoej sijte
Forfatter
NSR NSR
Dato
27.09.2023
Maadtoej sijte

Gratis samiskspråklig barnehageordning

Tjåanghkoeåvtehke,

jeg ønsker å løfte frem en sak i sametingsrådets beretning om virksomhet.

I innsatsområdet: samiskspråklige barn i dagens samfunn – er det et punkt som er ekstra gledelig å se. Det er Gratis samiskspråklig barnehageordning.

Dette her er et tiltak som har forankring i Beaiveálgu-erklæringen og gjennom gratisordningen tilbyr Sametinget gratis foreldrebetaling, og forplikter barnehagene til å jobbe med kompetanseutvikling- sterke språkmodeller og pedagogiske prinsipper for samiske barnehager.

Det kommer frem at det er til sammen 13 samiske barnehager og avdelinger som har gitt tilbakemelding om at de vil delta i ordningen. Sametingsrådet har avholdt informasjonsmøter for aktuelle barnehageeiere og barnehager, denne utviklingen er gledelig å se. Ikke bare er dette et viktig og godt tiltak for å sikre samiske språktilbud til barn og familier, men det er også vel i tråd med BÁs mål for levende lokalsamfunn. Dette er et godt tilflyttingstiltak.

“Gratis barnehageplass er et godt tilflyttingstiltak”

At samiske barn får anledning til å lære, og stimuleres i og på samiske språk – er en fundamental forutsetning for at de i fremtiden skal kunne bli aktive språkbærere og gode ressurser for våre samiske samfunn og videre utviklingen av samfunnene. Det er allerede vidt kjent at barn som lærer språk tidlig – tar språket til seg lettere.

Noe som er godt argument for å starte gode tilbud med implementering av språkopplæring og språkstimuli så tidlig som mulig. Dette skaper trygghet for samiske familier, og en økt sjanse for at samiske barn får en helhetlig språklæring og ulike flater der språket aktivt brukes gjennom livet.

Avslutningsvis vil jeg også peke på at dette er spesielt positivt i de områdene der språksituasjonen er mer sårbar. I de sørsamiske områdene der det relativt sett er få språkbrukere – vil et slik tiltak være styrkende, både i perspektivet som et språktiltak, men også som tilflyttingstiltak.