Samiske unge krever klimahandling nå!

Urfolk over hele verden rammes først og hardest av klimaendringer – derfor trenger vi en kraftfull, solidarisk og rettferdig klimapolitikk på urfolks premisser.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
09.08.2021
NSR

Samiske unge krever klimahandling nå!

Illustrasjonsbilde er tatt av fotograf Camilla Andersen 

Mandag 9. august slapp FNs klimapanel IPCC sin sjette hovedrapport om klimaendringer. Rapporten slår enda sterkere fast det klimaforskere har sagt i årevis, at global oppvarming på grunn av klimagassutslipp vil føre til store endringer i klima, vær og natur.

– Naturen er grunnlaget for samisk kultur. Et levende miljø både i havet og på land er viktig for oss, og grunnlaget for alt liv på jorda. Vi har alle et ansvar for å ta vare på naturen rundt oss, sier Maren Benedicte Nystad Storslett, leder for NSR Nuorat og 2. kandidat for Ávjovári valgkrets.

Klimaendringer endrer naturen i Sápmi. Også internasjonalt rammes urfolk av klimaendringer. Urfolk lever tett på naturen, og over hele verden må vi ta konsekvensene av klimaendringer først, enten det er ved ørkenspredning, smelting av permafrost eller havnivåøkning.

– Det er viktig at urfolk sin stemme blir hørt og respektert både i den norske og i den internasjonale klimadebatten. Derfor jobber vi i NSR internasjonalt for at urfolk, og særlig vi unge skal få delta og bli hørt i arbeidet med internasjonale klimaavtaler, sier Storslett.

Samisk ungdom krever klimahandling!

De siste årene har ungdom satt klimasaken toppen av den politiske agendaen, og hundretusenvis av unge har vært med på skolestreiker for klima over hele verden.

– Vi krever klimahandling, og vi er utålmodige! FNs rapport er tydelig på at vi må kutte klimagassutslipp drastisk på kort tid, om vi skal ha en sjanse å unngå de verste klimaendringene. Derfor mener vi at Norge må kutte sine klimagassutslipp dramatisk frem mot 2030, sier Ole-Fredrik Vandár, som er nestleder i NSRs ungdomsutvalg og 9.kandidat i Vesthavet valgkrets

Vi krever klimahandling, og vi er utålmodige!

Norge må feie for egen dør

Samtidig som vi må kutte våre klimagassutslipp dramatisk, advarer Ole-Fredrik mot at kampen mot klimaendringer blir til grønn kolonisering – at klimaendringer brukes som brekkstang for å bygge ut vindkraft og hente ut mineraler fra samiske områder.

– Det er uakseptabelt å ødelegge naturen for å skape «grønn energi» samtidig som man legger til rette for mer storskala oljeboring i Barentshavet som vil skape og eksportere forurensning flere tiår inn i fremtiden. Vi må alle ta et ansvar for å bekjempe klimaendringer, men norske myndigheter og selskaper må feie for egen dør og kutte eget forbruk og utslipp, sier Ole-Fredrik Vándar.

NSR vil blant annet jobbe for

  • endring i norsk og internasjonal olje- og gasspolitikk, med sikte på å oppfylle målet om et reelt klimanøytralt samfunn.
  • å hindre at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja åpnes for olje- eller gassvirksomhet.
  • at det gjennomføres tiltak for å hindre forsøpling av havet.
  • at det ikke åpnes for dumping av gruveavfall, industrielt avfall og kjemikalier i havet.
  • å sikre at statene bidrar med finansiering av urfolksarbeid i klimaforhandlingene for at arbeid innen urfolksplattformen sikres.
  • å sikre samisk ungdomsrepresentasjon i klimaforhandlingene.
  • å bidra til at klimapolitikken omfatter urfolksrettede tiltak for å sikre at klimatiltak styrker og ivaretar samisk kultur.
  • at det ikke etableres ny vindindustri i samiske områder.
  • at det grønne skiftet ikke brukes som pådriver for videre utarming og utnytting av Sápmi – såkalt grønn kolonisering.