Æládus, duodje ja digitalisierim

Denne teksten er til oversettelse, men du kan lese den på norsk her foreløpig:
NSR sin næringspolitikk handler både om å styrke de tradisjonelle næringene som er sentrale for samisk kultur, samtidig som vi bidrar til å utvikle nye arbeidsplasser. Vi vil ha gode vilkår for å kunne leve av fiskeri, reindrift, jordbruk, duodji og utmarksnæringer, vi vil ta vare på og utvikle arbeidsplasser som tar utgangspunkt i de fantastiske mulighetene som den samiske kulturen og de samiske områdene byr på. Et påkoblet og digitalt Sápmi gir også store muligheter for samiske næringer, og det å ta i bruk digitale muligheter er en stor satsning for NSR.

Æládus, duodje ja digitalisierim

Fiskeri

NSR mener at fiskeriressursene i det sjøsamiske området tilhører befolkningen som bor der. Vi arbeider for en fiskeripolitikk som sikrer at de lokale får tilgang til ressursene. Det innebærer blant annet en overføring av kvoter fra trålerne til åpen gruppe og til kystfiskekvoten, en regional forvaltning av ressursene, opprustning av mottaksapparatet og økt landbasert aktivitet.

Vi arbeider for å anerkjenne sjøsamenes rettigheter til fiske i lovverket. NSR har satt fokus sjøsamiske fiskerisaker helt siden vårt første landsmøte i 1969! Vi taler kyst- og fjordfolkets sak, og har en detaljert fiskeripolitikk som inkluderer egne strategier for laks. Les hva vi går til valg på innen fiskeri.

NSR vil blant annet arbeide for:

 • at Kystfiskeutvalgets innstilling realiseres og de kollektive og historiske samiske rettighetene til fiske anerkjennes i lov.
 • at befolkningen i det tradisjonelle sjøsamiske bosetningsområdet skal få benytte sine rettigheter til å skape seg et reelt inntektsmessig utkomme av de marine ressursene i området.
 • gode tiltak for rekruttering av ungdom til fiskeriene.
 • å overføre kvoter fra trålerne til åpen gruppe og kystfiskekvoten, og dermed også hindre den eierkonsentrasjonen hvor fisket samles på få og stadig færre hender.
 • at havressursene forvaltes bærekraftig slik at man sikrer reproduksjonen, og at det ikke legges til rette for en beskatning hvor fisk ikke får vokse seg fullvoksen.

Reindrift

Reindrifta er en viktig samisk næring over hele Sápmi. Gjennom reindrifta skapes arbeidsplasser, verdiskapning og mye av grunnlaget for kulturen vår. NSR arbeider for at reindrifta skal ha et vern mot kraftinngrep, mineralvirksomhet og andre arealinngrep. Vi ønsker en ny rovdyrpolitikk med lavere rovdyrtetthet i reindriftsområder. NSR nedsatte et utvalg som våren 2021 foreslår endringer i reindriftsloven, og vil arbeide for å endre loven som en oppfølging av dette.

Vi ønsker gode tilskuddsordninger og en økologisk, kulturell og økonomisk bærekraftig reindrift som man kan leve av i dag og i fremtiden. NSR går i 2021 til valg blant annet på at Sametinget skal ta ansvar for reindriftsforvaltninga, og økt likestilling i reindrifta. Les hele valgprogrammet om reindrifta her.

NSR vil blant annet arbeide for:

 • at Sametinget tar ansvar for forvaltningen av reindrifta.
 • å sikre reindrifta vern mot kraftutbygging, mineralvirksomhet og andre arealinngrep.
 • at reindriftsloven endres som en oppfølging av at reindriftslovutvalget legger frem sine forslag.
 • å sikre plass for lærlinger i reindrifta gjennom positive insentiver som for eksempel styrket tilskudd og styrket rekruttering og oppfølging.
 • likestilling i reindrifta i lov og gjennom reindriftsavtalen.
 • en endring i rovviltpolitikken for å sikre at urfolksrettigheter og det materielle kulturgrunnlaget reelt har forrang fremfor Bernkonvensjonen.

Jordbruk

Jordbruket er en viktig samisk næring. Jordbruket betyr arbeidsplasser, lokalreist mat, matsikkerhet og ikke minst er jordbruket en viktig samisk kulturbærer i mange områder. NSR er bekymret for nedgangen i antall bruk i samiske områder, og vil styrke tilskuddsordningene. Vi er avhengig av en forutsigbar statlig politikk. NSR ser stort potensiale i samiske områder for økt produksjon og videreforedling. For eksempel er det et paradoks at det er overproduksjon av lammekjøtt i sør og underproduksjon i nord.

NSR er opptatt av at vi må ha slakterier og meierier nært gårdene – da må vi ha et system som gjør at TINE sine meierier består og at lønnsomheten for melkeproduksjon i samiske områder opprettholdes. NSR ønsker ungdom inn i jordbruket, og vi ønsker økt rekruttingstilskudd og investeringstilskudd til unge – blant annet gjennom å prioritere nybygg. NSR sin jordbrukspolitikk uttrykkes gjennom virkemidler på Sametinget og gjennom årlige innspill til jordbruksavtalen på Sametinget. Les mer om jordbrukspolitikk i valgprogrammet.

NSR vil blant annet arbeide for:

 • at matsikkerheten og tilgangen på lokale matvarer styrkes i samiske bosetningsområder.
 • gjeninnføring av tilskudd til samisk og arktisk landbruk gjennom jordbruksavtalen.
 • styrking av jordbruket i bygdene, alene og i kombinasjon med andre næringer.
 • økt rekruttering til landbruket.
 • at unge melkebønder får støtte.

Utmarksnæringer/Meahcasteapmi

Meahcasteapmi handler om den samiske høstingen fra naturen. Vi fisker, jakter, plukker bær og sanker ved eller annet fra naturen. Dette er samisk kultur, overlevelse (birgejupmi), tradisjonskunnskap og næring. NSR arbeider for at den tradisjonelle utmarksbruken styrkes og at folks tilgang til naturen sikres. Vi at samisk naturbruk i større grad skal anerkjennes rettslig og utmarksutøveres og fastboende rettigheter styrkes. For eksempel vil vi generelt styrke rettighetene til andejakt og tradisjonell snarefangst, og utvide forsøk om motorferdsel for nødvendig utmarksbruk. NSR går til valg blant annet på å utarbeide en sametingsmelding om utmark, og på en tydeligere satsning på lokal matproduksjon. Les mer i valgprogrammet vårt.

NSR vil blant annet arbeide for:

 • at den tradisjonelle samiske utmarksbruken styrkes, og at folks tilgang til naturen sikres.
 • at tradisjonell samisk naturbruk i større grad anerkjennes rettslig og at utmarksutøveres og fastboendes rettigheter styrkes.
 • at tradisjonell ressursforvaltning skal ligge til grunn for utmarksforvaltning.
 • styrking av kombinasjonsnæringer som en fleksibel del av næringstilpasning.
 • en tydelig videre satsning på lokal mat, lokal matproduksjon og tradisjonsmat.

Reiseliv og kulturbaserte næringer

Sápmi har stort potensiale innen utviklingen av reiseliv og kreative næringer. NSR ønsker å støtte etableringen av nye samiske reiselivsbedrifter, og bidra til å utvikle et godt produkt som både skaper arbeidsplasser og formidler autentisk samisk kultur. Vi vil ha sertifiseringsordning, urfolksbaserte bransjestandarder og ikke minst etiske veiledere for reiselivet slik som det vi har bidratt i Tromsø i 2021. Når den samiske kulturen formidles rett, så er det enorme muligheter. Vi vil fremover prioritere å utvikle prosjektet «Samisk reiseliv» til en aktør som promoterer samiske reiselivsprodukter.

En kulturbasert næringsutøver er en som tar i bruk og formidler samisk kultur og gjør det til en arbeidsplass. Både samisk design og duodji, samisk musikk, film og litteratur og matprodusenter kan defineres som slike næringer. For NSR er et viktig å oppmuntre og fremme samer som vil satse på dette. Vi vil fortsette å styrke virkemidler og kulturnæringsprogrammer som Sametinget er med på, og vi vil gjennomføre Šoop Šoop – sámi design days jevnlig. I tillegg vil vi i neste periode har en stor satsning på samisk matkultur, matforedling og distribusjon. Les mer i valgprogrammet vårt.

NSR vil blant annet arbeide for:

 • å utvikle nye samiske reiselivsbedrifter.
 • å ivareta det etablerte samiske reiselivet i ettervirkningene av Covid-19-pandemien.
 • å sikre et etisk og bærekraftig reiseliv som virker sammen med og ikke hindrer eksisterende samiske næringer.
 • styrking av de samiske kulturnæringsaktørene gjennom virkemidler og bransjeutvikling.
 • økte muligheter for samiske matprodusenter til å bruke tradisjonelle metoder for råvareforedling slik som for eksempel rotskjæring av fisk for tørking.

Digitalisering og teknologi

NSR arbeider for at Sápmi skal ta i bruk mulighetene som kommer som følge av den digitale utviklingen. Vi har fokus på å utvikle både infrastruktur og tilbud. Bedre internett- og mobildekning gir mulighet til å arbeide, studere og ta i bruk digitale tilbud uansett hvor i Sápmi man er. Vi arbeider for eksempel for desentraliserte utdanningsmuligheter og opprettelse av en samisk E-lege. Ny teknologi gir også fantastiske muligheter for å styrke samiske språk, synliggjøring av samiske stedsnavn og fremming av samisk kultur og næringer – men det krever at digitale løsninger produseres på samisk og at vi klarer å henge med i utviklingen. NSR går i 2021 for første gang til valg med et eget kapittel i valgprogrammet om teknologi. Les mer her.

NSR vil blant annet arbeide for:

 • å styrke digitale samiske språkarenaer for barn og unge.
 • å øke tilgangen på samiske spill og applikasjoner for smarttelefoner og nettbrett.
 • at samiske næringer kan benytte seg av moderne satellitteknologi.
 • å anerkjenne den viktige rollen gaming har som sosial arena, og støtte aktører som vil styrke gaming-verden som samiskspråklig arena.
 • at samisk litteratur, undervisningsmateriell og multimedia er tilgjengelig på digitale arenaer.

Innovasjon og nye arbeidsplasser

NSR arbeider for utvikling av nye arbeidsplasser i Sápmi. Vi har en bred næringspolitikk på Sametinget, med virkemidler til både variert næringsliv, kreative næringer og reiseliv. Men vi ønsker å gjøre Sametinget til en enda bedre støttespiller for de som vil satse og skape arbeidsplasser. Derfor går NSR til valg på å bidra til samisk innovasjon og entreprenørskap. En utfordring i Sápmi er mangelen på kapital. Det er en av grunnene til valg på opprettelse av et samisk såkornfond for kapitalkrevende næringer. I løpet av neste sametingsperiode ønsker vi at Sametinget utvikler en strategi for nye samiske arbeidsplasser.

NSR vil blant annet arbeide for: 

 • at Sametinget utvikler en strategi for nye samiske arbeidsplasser.
 • å opprette et kompetansesenter for samisk innovasjon og entreprenørskap.
 • rekruttering av og støtte til samiske gründere og etablerere som skaper samiske arbeidsplasser.
 • å styrke samarbeidet mellom Innovasjon Norge og Sametinget.
 • et samisk såkornfond for kapitalkrevende næringer.

Duodji og samisk design

Duodji er samisk kultur og viktig del av den samiske hverdagen, som både viser hvor vi hører til og forteller om vårt mangfold. Duodji er både en viktig samisk næring og en kulturarv som tilhører alle samene. Rettighetene til duodji ligger hos det samiske folket. For NSR er det viktig at duodji videreføres for fremtiden, og vil sikre sterke ressurs- og kompetansemiljøer. NSR mener at det skal være mulig å leve av duodji som næringsvei, og da er både markedsføring, nye salgsplattformer, merkevareordninger og tilpassede mva.-ordninger viktige for utviklinga. Samisk design bruker samiske tradisjoner og kunstuttrykk, og skaper noe nytt og moderne. NSR ønsker å stimulere til nyskaping og produksjon av samisk design, blant annet gjennom å styrke nettverk, veiledning, etableringsvirkemidler og merkevareordning. Les detaljer om NSRs duodji og samisk design-politikk valgprogrammet.

NSR vil blant annet arbeide for: 

 • at duodji som er produsert av materiale fra naturen blir fritatt merverdiavgift.
 • å legge til rette for at duodji og samisk design er tilgjengelig gjennom netthandel.
 • praktisk og økonomisk støtte til småbedrifter innen duodji.
 • stipendordninger for nyetablerere innen duodjifaget.
 • styrking av eksisterende ressurs- og kompetansemiljøer for duodji, og etablering av slike på steder som mangler det, for eksempel i lulesamisk område.