Mer medbestemmelse i utviklinga av samiskopplæring i Oslo

Leder for Oslo Sameforening/ Oslo Sámiid Searvi og Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR) Tor Gunnar Nystad etterlyser medbestemmelse for samiske foreldre, og ønsker å utvikle tilbudet til samiske barn i Oslo.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
09.05.2019
NSR

Mer medbestemmelse i utviklinga av samiskopplæring i Oslo

Onsdag 8. mai møtte Sametingets plan- og finanskomité byrådet i Oslo, hvor blant annet Utdanningsetaten i Oslos forslag omå flytte kommunens eneste samiskundervisning fra Kampen skole til Nedre Bekkelaget skole ble diskutert.

– Flytting av all samiskundervisninga er en potensielt dramatisk endring i hverdagen til samiske barn og foreldre i Oslo. Vi har rett til medbestemmelse i slike prosesser, og kommunen må involvere både de berørte familiene, oss samer i Oslo og Sametinget i slike beslutninger, sier Nystad, og viser samtidig til det nyopprettede samisk foreldrenettverket i Oslo.

Når kommunen først legger opp til omstruktureringer i undervisningstilbudet etterlyser Nystad en diskusjon og en prosess for å styrke samisk opplæringa i Oslo.

–  Oslo er en av byene i Norge med flest registrerte i sametingets valgmanntall. Samtidig ser vi at færre elever får samisk opplæring i Oslo, enn i byer med sammenliknbar samisk befolkning, som Alta og Tromsø. Samiske familier i Oslo får altså ikke et tilbud i samsvar med hva de ville fått i byer med lavere eller sammenliknbar samisk befolkning, og dette kan vi ikke akseptere, fortsetter Nystad

Nystad håper på et tettere samarbeid mellom Oslo kommune og det samiske miljøet i arbeidet for å utvikle tilbudet for samiskopplæring i Oslo, og å utnytte potensialet for å få flere samiskelever i Osloskolen.

– Jeg håper at byrådet tar ansvaret som ligger med å være en av Norges største samekommuner på alvor. Samiskopplæringa i Osloskolen må styrkes og utvikles, slik at vi får tilgjengeligheten på opplæringa på et nivå der flere både kan og vil velge samisk på skolen, avslutter Nystad.