Hva betyr “kraftpakken” for Finnmark og Nord-Norge?

Norske Samers Riksforbund (NSR) og Naturvernforbundet har samarbeidet i flere prosjekter og har også levert inn ulike høringssvar sammen. Nå møtes de for å arrangere folkemøte om nettopp kraftpakke Melkøya. Fredag 5.april inviterer de til folkemøte i Álta/ Alta.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
05.04.2024
NSR

Hva betyr “kraftpakken” for Finnmark og Nord-Norge?

I august i fjor la regjeringen frem en pakke for kraft, på folkemunne kalt Melkøyapakken, men i regjerings språkdrakt kalt industriløft for Finnmark. Samme dag ble elektrifisering av Melkøya godkjent. Sametinget var ikke konsultert.

Leder i NSR Beatrice Iren Fløystad mener at denne kraftpakken inneholder så mange deler som i sum vil ta livet av kulturen, naturen og næringene som allerede finnes i Finnmark.

  • Det er viktig at man står sammen i store og viktige saker. Kraftpakken er en gedigen nedbyggingspakke der hundrevis av allerede eksisterende arbeidsplasser forsvinner i tilknytning til næringer som er avhengige av gode områder. Dette er også et alvorlig slag mot muligheten for at samisk kultur skal leve videre i Finnmark, sier Fløystad.

Govva: Beatrice Iren Fløystad

Hun er en av innlederne på folkemøtet sammen med Naturvernforbundet i Finnmark og sentralstyremedlem i Naturvernforbundet Kjell M. Derås, Sametingspresident Silje Karine Muotka, Per Olaf Person fra Gávcci, NSR organisatoriske nestleder Vidar Andersen og NSR parlamentariske leder og politiske nestleder Beaska Niillas.

  • Kraftpakke Melkøya er det verste naturinngrepet i Finnmarks historie. Tiltaket har generert over 20 nye vindindustriprosjekter, samt tilhørende kraftlinjer. En dobling av kraftproduksjonen i fylket kun for at Equinor skal få billig landstrøm er feil både i forhold til natur og klima, sier nestleder i Naturvernforbundet i Finnmark Kjell M. Derås.

Regjeringen peker på kraftpakken som viktig for totalberedskapen og tryggheten for hele nasjonen. Fløystad mener regjeringen overser andre viktige sider for sikkerheten i nord.

  • Tryggheten i nord er avhengig av folkene som allerede bor her. Det er jo nettopp de som vet aller best om hvordan man klarer seg her i all slags vær. Folk i nord er bedre rustet for å klare seg på egen hånd, og dermed er det særdeles viktig å legge til rette for bolyst til de som allerede bor her, mener Fløystad.

Naturvernforbundet mener også at regjeringen overser andre viktige sider når det kommer til beredskapen i nord.

  • Beredskap er viktig, og et særdeles viktig tiltak i Finnmark, er å gå over fra lett synlige og sårbare kraftlinjer, til et krav om nedgravde jordkabler i veiskulderen. Da kan man ta bort kraftlinja fra Lakselv til Adamselv, og i stedet ha dobbel 132 kV- jordkabel, som ville vært  en reell forbedring av beredskapen, og som ville fjernet noe av dagens naturinngrep, til glede for både økosystemene og alle som bruker og er avhengige av naturen, mener Derås.

Kraftpakken skal være bra for klimaet ved at man stanser gasskraftverket på Melkøya, som er et av Norges største klimautslipp, og dette ved å elektrifisere Melkøya. Naturvernforbundet mener at det naturlige valget hadde vært CCS, karbonfangst og lagring. Utslippet hadde blitt stanset og man hadde blitt forskånet for storstilt utbygging av vindindustri.

  • Dette forteller oss om en regjering som forsøker å lure folk til å tro at landstrøm er bra, mens CCS er dårlig. Realiteten er at for Equinor er landstrøm billigere, da man setter verdien av ødelagt natur til null, sier Derås.

Govva: Naturvernforbundet

Naturvernforbundet minner på om at vindindustri også innebærer gigantiske veianlegg. På Storheia i Fosen ble det eksempelvis bygd over 60 km med internveier. Dette er engangsveier for å frakte turbindeler. I tillegg utgjør også kraftlinjer inngrep i naturen.

  • Vi ser det som svært viktig å få stoppet kraftlinjen mellom Skáidi og Hammerfest i første omgang. Denne nye firefelts motorveien av en kraftlinje er totalt unødvendig hvis Melkøya lager sin egen strøm. Traseen til denne linja går gjennom sårbar natur som også er viktige høstingområder for både sjøsamene og folk flest som bruker dette området, sier Derås.

Govva: Naturvernforbundet

På folkemøtet vil det også bli satt fokus på den sjøsamiske kulturen som er en svært viktig del av samiske kulturen. Etter fornorskningstiden er det spesielt viktig å legge til rette for å bygge opp både den sjøsamiske kulturen og de sjøsamiske næringene igjen.

  • Den sjøsamiske kulturen er kastet på land, og det er bekymringsverdig at regjeringen ikke ønsker å løfte kulturer og næringer som det allerede finnes godt grunnlag for, avslutter Fløystad.

Møtet er åpent for alle og finner sted på Scandic hotell i Alta kl.18:00-20:30, og vil også streames