Sametingsbudsjettet 2021 klart – Flertallet styrker samiske rettigheter

Gjennom komitébehandlingen av Sametingsbudsjettet er det oppnådd enighet om budsjettet fra flertallet sin side. Flertallet på Sametinget, bestående av Norske Samers Riksforbund (NSR), Senterpartiet (SP), Flyttsamelista (JSL) og Åarjel-Saemiej-Gïelh (ÅaSG), står bak sametingsrådets budsjettforslag og velger i tillegg å styrke noen sentrale satsninger med til sammen 1. million kroner.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
27.11.2020
NSR

Sametingsbudsjettet 2021 klart – Flertallet styrker samiske rettigheter

– I tillegg til de store satsningene i budsjettet på samiske læremidler, språkarbeid og museum, styrker vi nå også støtteordningen til samiske rettighetshavere med 450.000, sier NSRs gruppeleder og saksordfører i budsjett-saken, Runar Myrnes Balto.

– Det er et stort press på at Sametinget skal bidra når samiske aktører må gå rettens sak i prinsipielle saker som angår oss alle, derfor øker vi denne søkerbaserte ordningen til 1,9 millioner, fortsetter Myrnes Balto.

I tillegg til de store satsningene i budsjettet på samiske læremidler, språkarbeid og museum, styrker vi nå også støtteordningen til samiske rettighetshavere med 450.000

Det bevilges 250.000 til et forprosjekt for å bygge opp et museum for den store samiske kunstneren John Savio fra Sør-Varanger. Bevilgningen gis gjennom en øremerket økning til Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumssiida (DVM/TVM). Gruppeleder for Senterpartiet, Cecilie Hansen, er fornøyd med denne satsningen.

– Senterpartiet mener vi trenger et Savio-museum i Sør-Varanger. Derfor er vi veldig glade for å kunne si at vi nå bevilger midler til forprosjektet. Dette er med på å sette i gang det som om noen år forhåpentligvis er et eget Savio-museum, gjerne med flere funksjoner som for eksempel et samisk møtested sier Cecilie Hansen.

En ny satsning på budsjettet er et seminar om likestilling for kvinner i reindrifta, som det er bevilget 100.000 til. Det er også skrevet inn i budsjettet at det «hjemlige arbeidet» i reindrifta (baikedoallu og siidadoallu) er viktig for familiebasert næring. Dette er satsninger Flyttsamelista (JSL) er spesielt fornøyd med.

– Likestilling i reindrifta er viktig, og vi er glade for at Sametinget til neste år vil gjennomføre et seminar med dette som tema. Det bør være en del av to prosesser, nemlig oppfølgingen av Sametingets likestillingsmelding og arbeidet med å revidere reindriftsloven, sier Berit Marie E. Eira, gruppeleder for Flyttsamelista.

JSL er og glad for at budsjettet slår fast at reineiere i alle aldre og helsetilstand er like viktig for næringen og skal sikres sin utøvelse og tilhørighet, fortsetter Eira.

Videre ble det gitt en økning til Sjeltie – Samisk kulturpark på Majavatn med 100.000, som med det får en samlet økning på 120.000 i årets budsjett. Ellinor Marita Jåma i Åarjel-Saemiej-Gïelh er spesielt glad for den siste økningen.

– Vi i ÅaSG er glade for satsning både på rettigheter og på Sjeltie. Det er mange miljøer som arbeidet godt i Sápmi og i sørsamiske området, og vi vet at behovet er veldig stort, sier Jåma.

– Sjeltie, som har fått tilbake råderetten over den gamle stevneplassen på Majavatn er et slikt eksempel der ildsjeler jobber godt, og vi er glade for å være en del av flertallet på Sametinget som bidrar med å øke støtten til dem med 100.000, avslutter Jåma.

Den siste endringen flertallet har gjort, er å opprette en stipendordning på 100.000 for å motivere samiskspråklig innholdsproduksjon på digitale plattformer, eksempelvis YouTube, streaming eller podcaster.

Satsning
Sum Post
250.000 8.3.4 (15504) Tana og Varanger museumssiida –

a) øremerkes til forprosjekt for Savio museum

100.000 8.3.5 (15013) Sjeltie – Samisk kulturpark
100.000 Ny satsning 4.3.13: Stipend for samiskspråklig digital innholdsproduksjon
100.000 Ny satsning 7.2.1: Seminar om likestilling i reindrifta
450.000 6.2.3 Samiske rettigheter til areal og ressurser – søkerbasert tilskudd
Inndekning
-600.000 15 Adminstrativt nivå

d) Kutt begrunnes redusert reisevirksomhet i 2020 og forventet redusert reisevirksomhet i første del av 2021 grunnet Covid-19.

-100.000 4.3.6 Språkprosjekter – søkerbasert tilskudd
-100.000 14.2 (1010) Sametingets plenum
a) Kutt begrunnes redusert reisevirksomhet i 2020 og forventet redusert reisevirksomhet i første del av 2021 grunnet Covid-19.
-100.000 14.2 (1111) Sametingets fagkomiteer

a) Kutt begrunnes redusert reisevirksomhet i 2020 og forventet redusert reisevirksomhet i første del av 2021 grunnet Covid-19.

-100.000 14.2 (15.10) Sametingsrådet
a) Kutt begrunnes redusert reisevirksomhet i 2020 og forventet redusert reisevirksomhet i første del av 2021 grunnet Covid-19.