NSR forventer konkrete tiltak i folkehelsearbeidet

Denne uken behandler Sametinget "Melding til Stortinget: Samisk språk, kultur og samfunnsliv - folkehelse og levekår i den samiske befolkningen". NSR er klar på at samiske perspektiv må inn i folkehelsepolitikken i Norge.

Kategori
NSR
Forfatter
NSR
Dato
10.06.2024
NSR

NSR forventer konkrete tiltak i folkehelsearbeidet

Samiske perspektiv må inn i folkehelsepolitikken i Norge

NSR på Sametinget forventer konkrete tiltak i oppfølgingen av stortingsmeldingen om folkehelse og levekår i den samiske befolkningen.

  • Vi forventer at norske myndigheter inkluderer samiske perspektiver og behov i folkehelsearbeidet. Dette gjelder også utforming av likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen, sier Maren Benedicte Nystad Storslett, Sametingsrepresentant for NSR.

Regjeringen legger frem en årlig stortingsmelding om samisk språk, kultur og samfunnsliv. I år er temaet folkehelse og levekår i den samiske befolkningen. Levekår for samiske barn, psykisk helse og livskvalitet, levevaner og risikofaktorer som kan påvirke folks helse og livskvalitet er noen av temaene i meldingen.

  • Meldingen tar for seg mange viktige tema som vi er nødt til å ta på alvor. Det kommer blant annet frem at barn i lavinntektsfamilier har høyere risiko for dårligere levekår og lav livskvalitet, og større risiko for å havne utenfor arbeids- og samfunnsliv som voksne. Samtidig viser tall fra fylkeshelseundersøkelser i Nordland, Troms og Finnmark at flere i den samiske befolkningen sliter økonomisk sammenlignet med resten av befolkningen. Dette tyder på at samiske barn kan være ekstra utsatt, sier Nystad Storslett.
  • Sosioøkonomiske problemer kan være en risikofaktor for psykiske plager, inkludert selvmordsproblematikk. I tillegg kan historiske traumer, hets, diskriminering og vold og overgrep lede til psykiske plager. Vi trenger mer kunnskap og forskning på hvordan historiske traumer har innvirkning på samers helse, og hvordan dette henger sammen med sosiale utfordringer og levekår.

I stortingsmeldingen har Sametingsrådet kommentert de økonomiske utfordringene samer opplever på grunn av ulike årsaker som arealinngrep og hvilke konsekvenser dette har for fysisk og psykisk helse. Det er også et eget underkapittel om klimaendringer og helse. Meldingen beskriver også viktige beskyttelsesfaktorer som bidrar til god helse i den samiske befolkningen, som kulturell kontinuitet, familie og slekt, samt sterk sosial støtte.

  • Selv om stortingsmeldingen peker på mange utfordringer og risikofaktorer, tar den også for seg beskyttende faktorer og hva som fremmer god helse og livskvalitet for den samiske befolkningen. Dette kan være noe annerledes enn for den norske befolkningen, da meldingen viser at det er forskjeller i syn på helse og sykdom. Derfor er det avgjørende at vi får inn samiske perspektiver i folkehelsearbeidet, slik at vi kan fokusere på det som faktisk fremmer god helse og levekår for den samiske befolkningen, sier Nystad Storslett.

Oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomite på komitebesøk på Stortinget. Foto: Sámediggi

Forventninger til bedre prosess

Sametingets oppvekst-, omsorgs- og utdanningskomite behandlet stortingsmeldingen forrige uke. En samlet komite støtter innstillingen fra Sametingsrådet, men ønsker en bedre prosess.

  • Meldingen ble behandlet på Stortinget 7. juni. Det vil si én uke før Sametingets plenum behandler meldingen og kommer med sin innstilling. Det betyr at eventuelle innspill og merknader som kommer fra plenum, ikke vil bli tatt med i behandlingen på Stortinget, sier Nystad Storslett, som er saksordfører i behandlingen av meldingen på Sametinget.

Komiteen ber Sametingsrådet gå i dialog med regjering og storting for å tilrettelegge en bedre prosess for den årlige stortingsmeldingen om samisk språk, kultur og samfunnsliv. Målet er at Sametingets plenum skal behandle meldingen før den tas opp i Stortinget.

Stortingsmeldingen har blitt utarbeidet med involvering fra Sametingsrådet og andre samiske aktører. Sametingsrådets innspill er delvis innarbeidet i meldingsteksten og lagt inn som egne underkapitler.

  • Selv om vi er enige i innspillene fra Sametingsrådet, mener vi at det er viktig at også plenum får gitt sitt syn på meldingen, avslutter Nystad Storslett.

Følge debatten på Sametinget, fredag kl. 09.00: klikk her for streaming

Her kan du se debatten i Stortinget: klikk her

Les meldingen: klikk her